Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chuyên đề; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chuyên đề và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chuyên đề. 

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025: “Đảng bộ Quân đội phải thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quân đội phải thật sự trong sạch trong nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân”.

Thực hiện kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng Chuyên đề đã tập trung chỉ đạo tổ biên soạn nghiên cứu, xây dựng chuyên đề, dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đến nay, nội dung của chuyên đề và dự thảo nghị quyết đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm quy trình.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nội dung chuyên đề đã đề cập đến những vấn đề mới thực tiễn đang đặt ra. Đây là bước chủ động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm... làm tài liệu để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện; đồng thời làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án, chương trình hành động về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề, Ban Chỉ đạo đã dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và các văn bản trình Quân ủy Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống tiêu cực trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương phân tích rõ đặc điểm tình hình, nguyên nhân và xác định những đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong quân đội.

Đồng thời, xác định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, các giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện để tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; thực hiện hiệu quả ba đột phá, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó là, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo và Tổ Biên soạn đã tích cực, chủ động triển khai xây dựng chuyên đề, dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để hoàn chỉnh dự thảo chuyên đề và dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, trình Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quân ủy Trung ương thông qua, ban hành, triển khai thực hiện trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân... 

Tin, ảnh: MINH MẠNH