Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; qua đó tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kịp thời khắc phục những khó khăn, thử thách, khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được nghe các báo cáo viên của Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam và An ninh quốc gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia học tập nghiêm túc, tập trung nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề mới trong văn kiện; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Từ đó cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình để góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ. 

Đồng chí Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đề nghị sau hội nghị này, cấp ủy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở cấp mình, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với những chủ trương, đường lối, đặc biệt là những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện đại hội. Trong học tập, quán triệt cần liên hệ kiểm điểm làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết ở cấp mình; từ đó bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: MINH MẠNH