Các ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm đều thống nhất cho rằng, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về việc tổ chức lực lượng và tham gia đấu tranh trên không gian mạng. Trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30- NQ/TW ngày 25-7-2018 về “chiến lược an ninh mạng quốc gia” và Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các nội dung hướng dẫn của Cục Tuyên huấn về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng...

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Hằng năm, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng của địa phương, để nắm tình hình, phân tích tổng hợp đánh giá thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Căn cứ vào thực tế, các cấp chỉ huy Sư đoàn 10 xác định các biện pháp để giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những thông tin sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch và xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả định hướng dư luận kịp thời không để tác động ảnh hưởng xấu đến nhận thức của bộ đội; chủ động phát hiện, kiên quyết ngăn chặn không để thông tin, tài liệu xấu, độc phát tán, xâm nhập vào đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, các tham luận cũng xác định: Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái; lấy lực lượng đấu tranh trên không gian mạng làm nòng cốt, nhân rộng và lan tỏa những thông tin tốt, tích cực đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ có vai trò quan trọng. Các cấp chỉ huy Sư đoàn 10 cần xây dựng cho bộ đội có nhận thức chính trị, biết sàng lọc, xác định nguồn gốc, phân tích rõ đúng sai, có thái độ chính trị rõ ràng. Bên cạnh đó đơn vị chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn; tập trung vào phát hiện và xử lý những trang web, blog thường xuyên đăng tải những nội dung sai trái, bịa đặt, thù địch...

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI