Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Năm 2021, công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực; các mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021 cơ bản hoàn thành.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, chủ trì hội nghị.

Trong công tác cải cách thể chế, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đối với 141 Thông tư do Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã kiểm tra đối với 1.257 văn bản quy phạm nội bộ do chỉ huy các cơ quan, đơn vị ban hành để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố 21 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; 59 TTHC ở mức độ 3 và 4 liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được đồng bộ hóa kết quả hồ sơ.

Trong cải cách tổ chức bộ máy đã thẩm định, đề nghị quyết định tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế đối với một số cơ quan, đơn vị; đồng thời rà soát các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Công tác cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích, kết quả của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021 và thời gian tiếp theo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung cải cách hành chính, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn kết chặt chẽ CCHC với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu; đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng; vận hành có hiệu quả Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, Hệ thống thông tin điện tử một cửa và thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính theo quy định. Chú trọng việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong Bộ Quốc phòng, các văn bản hướng dẫn, quy định về hồ sơ điện tử trang bị kỹ thuật quân sự...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG