leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân đoàn 3 và Tạp chí QPTD đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi và khẳng định: từ khi xuất bản số đầu tiên đến nay, Tạp chí QPTD luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là, trước tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, tạp chí đã tích cực đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Chính ủy Quân đoàn 3 phát biểu chào mừng hội nghị.

Hiện nay, Tạp chí QPTD có 2 ấn phẩm chính là: Tạp chí in, xuất bản mỗi tháng 1 kỳ và Tạp chí QPTD điện tử với 3 phiên bản: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc. Các ấn phẩm không ngừng đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng tốt với yêu cầu ngày càng cao của độc giả, xứng đáng là tạp chí lý luận đầu ngành về bảo vệ Tổ quốc - cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Bảy, Phó tổng Biên tập Tạp chí QPTD phát biểu đề dẫn.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn đặt niềm tin và xác định tạp chí QPTD là địa chỉ tin cậy để tuyên truyền, quảng bá các mặt hoạt động, công tác của cơ quan, đơn vị, nhà trường đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài quân đội. Hằng năm, các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh và cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc quân đoàn đều có những bài viết với chất lượng cao đăng trên các ấn phẩm của tạp chí. Đồng thời sử dụng tạp chí làm tài liệu tuyên truyền quan điểm, đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Học tập, vận dụng các bài viết vào nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị.

Hội nghị cũng trao đổi, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng các ấn phẩm, chuyên mục của tạp chí; công tác phát hành và việc sử dụng tạp chí ở các đơn vị trong Quân đoàn 3.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN