Theo đó, nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tập trung kiểm tra những đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, nơi dễ phát sinh tiêu cực, có dấu hiệu vi phạm, kịp thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm và xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên.

Từ biện pháp, cách làm nêu trên, 5 năm qua, Đảng bộ Binh chủng Hóa học không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ vi phạm kỷ luật hằng năm giảm rõ rệt. Năm 2019, có hơn 19% tổ chức đảng và gần 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 76% tổ chức đảng và hơn 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

AN DUYÊN