leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả do Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới trong quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, trong đó tập trung triển khai thực hiện Thông tư 167 và thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trong toàn quân.

Nổi bật là: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cơ quan chức năng các đơn vị đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ nữ; ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ có năng lực, trình độ học vấn, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, chức danh, lĩnh vực, ngành nghề phù hợp. Tỷ lệ cán bộ nữ 3,02% so với tổng số cán bộ đang công tác (cao hơn so với chỉ tiêu của Kế hoạch hành động 0,02%). Tỷ lệ kết nạp Đảng viên nữ đạt 8,98% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp (cao hơn 0,54% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,91%. 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có đại diện phụ nữ tham gia các hội đồng tư vấn, các đoàn kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em…

leftcenterrightdel
 Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo sơ kết.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về bình đẳng giới và thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; tập trung phát huy vai trò tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ báo cáo viên toàn quân; trong các chuyên đề giáo dục hằng năm cần lồng ghép những nội dung về bình đẳng giới và xây dựng gia đình quân nhân trong tình hình mới.

Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch công tác năm 2022.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, nhất là các chế độ, chính sách đối với phụ nữ trong quân đội; bồi dưỡng tạo nguồn, giới thiệu nhân sự quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy trong cơ quan, đơn vị. 

Tin, ảnh: KIM ANH