Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu theo phương châm: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Đối với cán bộ chủ trì các cấp, việc nêu gương phải thể hiện ở phẩm chất kiên định vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết; quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo giảng viên Khoa học xã hội và nhân văn, ngành triết học. 

Trong thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; gợi ý kiểm điểm và nâng cao chất lượng kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong cấp ủy, chi bộ và cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cán bộ, đảng viên ở Học viện Chính trị cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm”, xem đây là biểu hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm; đồng thời, là nguyên tắc về đạo đức, lẽ sống, phương châm hoạt động trong thực hiện mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để học tập và làm theo có hiệu quả; cán bộ, đảng viên ở Học viện Chính trị cần tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp sau đây: Phải nhận thức đúng cương lĩnh, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không được xuyên tạc; thực hiện tốt việc “nói đi đôi với làm”; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện không thống nhất giữa nói và làm của cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
Chương trình biểu diễn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức quần chúng Học viện Chính trị năm 2023.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm”, mỗi cán bộ, đảng viên ở Học viện Chính trị cần nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Để tránh việc hứa mà không làm, cán bộ, đảng viên ở Học viện Chính trị đã nói thì phải làm, “nói ít, bắt đầu bằng hành động”; cán bộ làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng noi theo.

Cán bộ, đảng viên ở Học viện Chính trị cần đấu tranh chống lại cách nói chung chung, đại khái và khó hiểu, nói không cụ thể, thiết thực; phải nói đi đôi với làm, không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật, chấp hành không nghiêm các quy định của Đảng, Quân đội trong việc nêu gương trong đạo đức, lối sống, công tác.

Những nội dung, biện pháp trên nằm trong một chỉnh thể thống nhất nên trong quá trình thực hiện phải tiến hành đồng bộ mới mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Học viện Chính trị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

NGUYỄN GIA KHUYẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.