Đoàn chủ tịch hội thảo gồm: Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch kiêm Trưởng tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị; Thiếu tướng, PGS, TS Kim Ngọc Đại, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Vấn đề giữ nước từ sớm, từ xa đã được các triều đại phong kiến ở nước ta đặc biệt quan tâm. Đến giữa thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; “Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước”. Tư tưởng trên của Bác là sự kế thừa, phát triển kế sách giữ nước của ông cha ta; đồng thời, là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và trở thành quan điểm nhất quán, có ý nghĩa chiến lược giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội thảo.
leftcenterrightdel
Hàng trăm đại biểu của các cơ quan, đơn vị trong quân đội và công an tham gia hội thảo.
leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch hội thảo. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa thường xuyên được Đảng ta quan tâm, phát triển trong các văn kiện của Đảng. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” đã được Đảng ta khẳng định rõ hơn sự cần thiết phải tổ chức phòng thủ, phòng ngừa từ trước với tinh thần “chủ động phòng ngừa là chính” nhằm chuẩn bị kỹ về mọi mặt từ trong thời bình để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 165 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo các cấp trong và ngoài quân đội, trong đó, nhiều tham luận đi sâu phân tích làm rõ nội hàm bảo vệ Tổ quốc không chỉ có bảo vệ sự tấn công từ bên ngoài biên giới quốc gia lãnh thổ, mà còn giữ ổn định bên trong; không chỉ bảo vệ khi có kẻ thù xâm lược, mà phải tổ chức phòng thủ, phòng ngừa từ trước, chủ động về mọi mặt ngay từ trong thời bình; ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh từ bên ngoài; xử lý, giải quyết các vấn đề bên trong với phương châm “trong ấm, ngoài êm”, “giữ vững bên trong là chính”.

leftcenterrightdel
Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc hội thảo. 
leftcenterrightdel

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh nhấn mạnh: Vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa thường xuyên được Đảng ta quan tâm, phát triển trong các văn kiện của Đảng.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” là quan điểm mang tính chiến lược được Đảng xác định trên cơ sở kế thừa bài học kinh nghiệm “lo giữ nước từ khi nước chưa nguy” của ông cha ta. Đồng thời, quan điểm này cũng là sự vận dụng sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Qua đó, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tính chủ động, sáng tạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với quyết tâm không để Tổ quốc bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan trưng bày sách bên lề hội thảo.
leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. 

Trình bày các tham luận tại hội thảo, các đại biểu đi sâu phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đặc biệt, đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi để phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, các ban, bộ, ngành trong thực hiện chủ trương này giai đoạn hiện nay. 

leftcenterrightdel
Với tiêu đề “Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”, PGS, TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, phân tích: “Kế sách “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” vừa là quan điểm chỉ đạo cơ bản, vừa là phương thức hành động tối ưu để chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời bình từ sớm, từ xa. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là trách nhiệm chính trị, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. 

Dưới góc độ ngoại giao Nhà nước góp phần “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” PGS, TS Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao khẳng định: Ngoại giao chính là “tuyến phòng thủ đầu tiên”, bởi vậy phải chú trọng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm đối ngoại, trong đó có đối ngoại quốc phòng; đầu tư thực chất hơn nữa cho việc khai phá những “không gian chiến lược mới”, bổ sung, mở rộng không gian chiến lược quốc gia trong “không gian mạng”, thiết lập các “đường biên giới mềm” ra ngoài giới hạn của đường biên giới cứng thông qua quá trình hội nhập quốc tế, ngoại giao song phương và đa phương, tạo thế trận “phòng thủ từ xa và theo chiều sâu” một cách vững chắc. 

Đặc biệt, trình bày tham luận với tiêu đề “Chủ động quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng ta về “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”, Thiếu tướng, PGS, TS, NGND Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh đến xây dựng tiềm lực, sức mạnh quốc phòng và xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Với vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, quân đội phải luôn cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội; xây dựng quân đội tinh nhuệ về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH