Trong đó, phấn đấu 100% văn bản nghiệp vụ của ngành trao đổi với các cơ quan nhà nước, địa phương, tổ chức có liên quan; hơn 90% văn bản trao đổi trong nội bộ được thực hiện bằng phương thức điện tử và ký bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định).

Ngoài ra, phấn đấu 100% quy trình xử lý công việc thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị hậu cần được chuẩn hóa, thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO; tất cả hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ngành hậu cần được số hóa, lưu trữ, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu theo quy định trên môi trường điện tử; 100% nguồn lực thuộc ngành hậu cần được tạo lập hồ sơ điện tử và cấp định danh số thống nhất.

VĂN CHIỂN