Các hoạt động tập trung hướng mạnh về cơ sở, đa dạng nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, chú trọng vào các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, khu kinh tế-quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị LLVT quân khu luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong triển khai thực hiện. Tiêu biểu với những mô hình, các phong trào thi đua như: "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, dân vận tốt", "Mỗi chi bộ nhận đỡ đầu 1-2 hộ nghèo"... Qua đó, góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Hàng năm, các đơn vị trong toàn quân khu tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ký cam kết và tham gia xây dựng nông thôn mới với hơn 150 xã trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 70.000 ngày công củng cố, tu sửa, nâng cấp hạ tầng cơ sở, các công trình phúc lợi; trao tặng bà con hàng trăm con bò giống...

MINH THU