Trên cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và phương pháp tiếp cận khoa học xã hội và nhân văn, đề tài đã làm rõ quan niệm, nội dung, phương thức nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong quân đội; khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế; đồng thời xác định hệ thống giải pháp toàn diện và có tính khả thi cao nhằm nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận, đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu.

Nghiên cứu thành công đề tài góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chiến lược của Bộ Quốc phòng trong tham mưu, hoạch định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đề tài được hội đồng đánh giá, nghiệm thu đạt xuất sắc.

Tin, ảnh: ĐINH MẠNH HỢP