leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCCS. Nhận thức về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng thực hiện QCDCCS ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được mở rộng. Ban Chỉ đạo và cấp ủy viên phụ trách QCDCCS các cấp cơ bản đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm tham mưu với cấp ủy hướng dẫn triển khai, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện QCDCCS của cơ quan, đơn vị. Chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới tác phong công tác, coi trọng cải cách hành chính, duy trì nền nếp đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân của các cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ, tích cực tham gia ý kiến và bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy; tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, giám sát việc thực hiện các hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao những đóng góp tích cực của các thành viên BCĐ. Về nhiệm vụ năm 2020, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn, nhất là an toàn giao thông. Chỉ đạo mở đợt sinh hoạt đối thoại dân chủ sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực, giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động trong đơn vị, nhất là những đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các bộ phận hoạt động phân tán, nhỏ lẻ nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: DUY THÀNH