Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp gồm 7 chương, 86 điều; quy định về vị trí, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, nguồn lực, chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

Đáng chú ý, Luật quy định thành lập Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh; xác định rõ đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương, do Chính phủ quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh được hình thành từ các nguồn tài chính sau đây: Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; nguồn vốn hợp pháp được cấp có thẩm quyền quyết định; nguồn trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 của luật này; đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật...

leftcenterrightdel

100% đại biểu Quốc hội có mặt thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. 

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh được quy định rõ: Không vì mục đích lợi nhuận; quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả; hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

Cũng liên quan đến quỹ này, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp lập, tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh

Ngoài ra, liên quan đến quy định về đất sử dụng cho công nghiệp quốc phòng, an ninh (Điều 27), Chủ nhiệm Lê Tấn Tới nêu rõ: Quy định về đất quốc phòng, an ninh đã được xác định rõ tại Luật Đất đai; dự thảo luật xác định đất sử dụng cho công nghiệp quốc phòng, an ninh là đất quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đất đai nhằm dẫn chiếu và áp dụng các tiêu chí của Luật Đất đai, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Luật đã được chỉnh lý cụ thể như sau: “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh theo quy định của pháp luật về đất đai, trong đó có đất phục vụ xây dựng và phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt”.

Về động viên công nghiệp, Luật giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn trích và sử dụng tiền khấu hao bồi thường tổn thất, quản lý, sử dụng, thu hồi đối với trang thiết bị chuyên dùng và tài liệu công nghệ giao cho cơ sở công nghiệp động viên tại khoản 3, Điều 52; quy định cụ thể việc quản lý sản phẩm động viên công nghiệp, trang thiết bị chuyên dùng, tài liệu công nghệ do Bộ Quốc phòng; bổ sung 1 khoản quy định về phục hồi sản xuất của doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ động viên công nghiệp; quy định Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm dự trữ vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật...

ANH PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.