Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên và sự tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, nhất là Đảng ủy, Ban CHQS quận, Quận ủy, UBND quận đã ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, nhằm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác QSQP địa phương.

Để tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quận ủy tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; chỉ đạo tiến hành công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) cho các đối tượng và toàn dân. Những năm qua, Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 11 phường quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Giáo dục QPAN, đưa công tác này đi vào nền nếp; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức bồi dưỡng, phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở; chú trọng đối tượng là cán bộ chủ trì, trưởng khu phố, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và học sinh trên địa bàn; chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của quận... Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ QSQP bảo vệ Tổ quốc, thiết thực góp phần đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Xác định rõ việc xây dựng LLVT quận vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu” làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QPAN là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình: “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đơn vị 3 nhất”, “Xây dựng lực lượng dân quân mẫu mực, tiêu biểu, trách nhiệm”...

leftcenterrightdel
Dân quân Thường trực quận Tân Phú luyện tập phương án bảo vệ địa bàn. Ảnh: NGUYỄN VĂN 

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy Quân sự quận tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên “vững mạnh, chất lượng”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, phù hợp đặc điểm địa bàn; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp làm tốt việc đăng ký, quản lý, xét duyệt, tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, Ban CHQS quận phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên và đội ngũ cán bộ cơ sở cho địa phương; chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên. Hằng quý đều duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt và chi trả chế độ, phụ cấp trách nhiệm cho lực lượng dự bị động viên đúng quy định, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Với nỗ lực cao, đến nay, 100% chỉ huy trưởng ban CHQS 11 phường là cấp ủy viên; đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 31,85%; trong đó, lực lượng dân quân đạt 27,72%; sĩ quan dự bị là đảng viên đạt 62,54%; sắp xếp biên chế sĩ quan dự bị đạt 100% so với chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, Quận ủy, Đảng ủy Quân sự quận chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, cán bộ ban CHQS cấp phường. Qua đó, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự 11 phường, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ QSQP ngay từ cơ sở, nhất là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự. Đặc biệt, những năm gần đây, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có nhiều đổi mới, thực hiện “tròn khâu”; các bước xét duyệt, sơ tuyển tập trung tại quận bảo đảm nghiêm túc, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định. Năm 2023, quận đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 2 cấp, tỷ lệ đảng viên đạt 1,08%.

Cùng với quan tâm tổ chức xây dựng lực lượng, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị LLVT quận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng, phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn phù hợp điều kiện của quận...

Với việc nhận thức rõ tầm quan trọng, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, công tác QSQP địa phương của quận Tân Phú có nhiều khởi sắc, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng quận giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QPAN, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc.

LÊ THỊ KIM HỒNG

Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh