Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông xung quanh vấn đề xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí đánh giá về công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV của Bộ CHQS tỉnh kể từ khi Luật DQTV có hiệu lực?

leftcenterrightdel

Đại tá Đinh Hồng Tiếng. 

Đại tá Đinh Hồng Tiếng: Thực hiện Luật DQTV năm 2019 và trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tình hình thực tế tại địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về tổ chức lực lượng và một số chế độ, chính sách đối với DQTV; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với DQTV trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025. Tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn, biên chế đủ chức danh chỉ huy của ban CHQS cấp xã và các cơ quan, tổ chức.

Mặc dù điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo cho lực lượng DQTV. Các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn trang phục của DQTV được địa phương bảo đảm đầy đủ. Có thể khẳng định, thời gian qua, lực lượng DQTV của tỉnh Đắk Nông thường xuyên được củng cố, kiện toàn, có số lượng hợp lý, chất lượng chính trị tốt, tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao.

PV: Bộ CHQS tỉnh đã có những kế hoạch, hành động cụ thể gì để nâng cao chất lượng lực lượng DQTV?

Đại tá Đinh Hồng Tiếng: Tỉnh Đắk Nông nằm ở phía Tây Nam Tây Nguyên, có đường biên giới dài hơn 140km với hai cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Peur, là địa bàn có vị trí chiến lược quốc phòng quan trọng của Quân khu 5 và cả nước. Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ban CHQS các địa phương và các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ DQTV; tuyển chọn DQTV theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử” được cấp ủy, chính quyền cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chính trị trong các đơn vị DQTV, làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đoàn viên trong các đơn vị DQTV. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong các đơn vị DQTV ở Đắk Nông đạt 25,7%; tham mưu chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quân sự ban CHQS cấp xã; ưu tiên xây dựng, nâng cao chất lượng các đơn vị dân quân làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện DQTV bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế của địa phương, đồng thời bổ sung các nội dung huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ trong thời bình, như: Làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống gây rối, biểu tình; phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ rừng; công tác vận động quần chúng... đặc biệt là huấn luyện các nội dung về tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

PV: Việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện đã đem lại kết quả ra sao, thưa đồng chí?

Đại tá Đinh Hồng Tiếng: Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện đã góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý đơn vị của đội ngũ cán bộ; nâng cao khả năng nhận định, đánh giá tình hình, xử lý tình huống của lực lượng DQTV. Tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật đã tăng cường nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ DQTV trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ DQTV được giáo dục, huấn luyện toàn diện các nội dung, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong các tình huống. Từ đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự phối hợp vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV được phát huy mạnh mẽ, đồng bộ.

leftcenterrightdel
Dân quân tự vệ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Nông năm 2022. Ảnh: VĂN TOẢN 

PV: Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh đặt ra nhiệm vụ, kế hoạch gì để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp?

Đại tá Đinh Hồng Tiếng: Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với lực lượng DQTV, gắn với việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; lấy kết quả lãnh đạo xây dựng lực lượng DQTV để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức đảng. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đề cao vai trò nòng cốt của đảng viên trong lực lượng DQTV; thường xuyên củng cố, kiện toàn ban CHQS cấp xã, ban CHQS cơ quan, tổ chức; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ ban CHQS cấp xã gắn với bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo, phấn đấu đến năm 2025 có 75% chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ của DQTV gắn với địa bàn hoạt động. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa DQTV với các lực lượng trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự xã hội ở khu vực biên giới và phòng thủ dân sự; tham mưu xây dựng các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền, duy trì hoạt động của các chốt dân quân thường trực chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; nâng cao vai trò của DQTV trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

LÊ HIẾU (thực hiện)