Qua đó, các đội tự vệ cảm tử, tự vệ chiến đấu của các khu phố, làng xã được thành lập và khẩn trương chuẩn bị vũ khí, giáo mác; tranh thủ huấn luyện võ thuật, sử dụng vũ khí, kỹ thuật chiến đấu. Công nhân Nhà máy Trường Thi bí mật rèn đúc vũ khí cho các đội vũ trang.

Cán bộ Việt Minh đã đến vận động nhân dân các khu Yên Dũng Hạ, Đệ Thập, Đệ Cửu (thuộc phường Bến Thủy, TP Vinh ngày nay) không đi theo tổ chức của chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim mà đi theo Việt Minh, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Thanh niên khu phố, xóm làng ghi tên tham gia Thanh niên Cứu quốc, sung vào các đội vũ trang và huấn luyện quân sự.

Sáng 17-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, nhân dân Yên Dũng Hạ, Đệ Thập, Đệ Cửu, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến về các điểm tập trung và cùng với nhân dân các địa phương kéo về trung tâm TP Vinh giành chính quyền, xóa bỏ bộ máy cai trị của Nhật-Pháp và tay sai. Các cuộc biểu tình giành chính quyền đều được sự bảo vệ, hỗ trợ của các đội vũ trang. Tại các địa phương Yên Dũng Hạ, Đệ Thập, Đệ Cửu, lý trưởng và các quan chức dịch địa phương đều mang triện, các loại sổ đinh, điền, địa bạ... nộp cho chính quyền cách mạng.

Sau khi giành chính quyền, Thành ủy Vinh chỉ đạo thành lập các chi bộ ở các khu để lãnh đạo xây dựng, củng cố chính quyền, đấu tranh với tay sai, phản động. Chi bộ khu Yên Dũng Hạ, Đệ Thập, Đệ Cửu được thành lập với 5 đảng viên, lấy tên là Chi bộ Lê Sĩ Thận. 5 đảng viên lấy bí danh là Cương, Quyết, Giành, Độc, Lập. Bí danh của các đảng viên Chi bộ Lê Sĩ Thận không chỉ vì yêu cầu bí mật của tổ chức đảng trong hoàn cảnh đất nước bị uy hiếp của thù trong, giặc ngoài, mà còn thể hiện ý chí kiên quyết bảo vệ, giữ vững thành quả cuộc Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Bến Thủy.

HƯƠNG NGÂN (Theo "Lịch sử đấu tranh cách mạng" phường Bến Thủy, TP Vinh)