Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và đại diện Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, cùng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Xiển, Phó Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng khẳng định, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước; kịp thời bàn hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực công tác trọng yếu sát đúng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của quân đội, làm cơ sở để triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quân. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục chính trị, pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí; thực hiện tốt việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế, quy định, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch lĩnh vực công tác trọng yếu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương (bên phải) và Trung tướng Trịnh Văn Quyết đồng chủ trì hội thảo.

Công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các phiên họp; Quân ủy Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời xác định xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Đây là văn bản đầu tiên của Quân ủy Trung ương tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm nhận diện đầy đủ về hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận của đại biểu các cơ quan, đơn vị đã tập trung phân tích làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nhận diện đầy đủ các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí xảy ra trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; phân tích đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quân đội giai đoạn 2016 - 2021; đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quân đội giai đoạn 2022 - 2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan xây dựng dự thảo Đề án, Kết luận của Quân ủy Trung ương thực hiện Đề án. Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, hội thảo lần này sẽ đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Đề án và Kết luận của Quân ủy Trung ương thực hiện Đề án.

Khi Đề án được thông qua và Quân ủy Trung ương ban hành Kết luận thực hiện Đề án sẽ giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được mục tiêu kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng và toàn dân; đồng thời tạo tiền đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương, lành mạnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Thanh tra Bộ Quốc phòng, Tổ biên tập khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo tờ trình, Đề án, Kết luận của Quân ủy Trung ương thực hiện Đề án xin ý kiến Ban Chỉ đạo, trình Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG