Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm HC-TC.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về công tác HC-TC, lãnh đạo bảo đảm đủ lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thường xuyên rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần và các kế hoạch bảo đảm vật chất hậu cần. Thực hiện tốt tiêu chí công tác HC-TC trong các cơ quan, đơn vị BĐBP, nhất là cơ chế đổi mới công tác tài chính quân đội. Bảo đảm tốt nguồn lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát huy tốt thế mạnh của từng vùng, miền. Hoàn thành xuất sắc các mặt công tác quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải. Tạo đột phá trong quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là việc ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, đồng thời tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy ngành, duy trì chấp hành kỷ luật...

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng kiểm tra kho quân nhu Đồn Biên phòng Chi Lăng (Lạng Sơn).

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần luôn chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp trong toàn lực lượng BĐBP, nhất là những đơn vị ở những nơi khó khăn, phức tạp. Chỉ khi có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ thì công tác HC-TC mới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu xác định trong các chỉ thị, nghị quyết của trên, bảo đảm cho BĐBP hoàn thành tốt chức năng quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, kết hợp đồng bộ các giải pháp trong giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Toàn đảng bộ luôn duy trì nền nếp, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và bí thư cấp ủy với người chỉ huy. Gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ bí thư cấp ủy, người đứng đầu. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Gắn công tác xây dựng Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm lãnh đạo xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong công tác bảo đảm HC-TC.

Phát huy bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc các chủ trương, mục tiêu, định hướng trong công tác HC-TC của BĐBP, những năm tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần xác định phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong công tác, thực hiện nhiệm vụ, nhất là vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong mọi công tác, hoạt động HC-TC. Chủ động lựa chọn những nội dung trọng tâm để tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác HC-TC khoa học. Tiếp tục giữ vững và phát triển toàn diện các nội dung của Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". Không ngừng khơi dậy khát vọng, bản lĩnh, động cơ, tinh thần, thái độ phục vụ đúng đắn của bộ đội HC-TC, bảo đảm cho Cục Hậu cần và ngành HC-TC biên phòng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐỖ HIỆP THẮNG, Phó chủ nhiệm Hậu cần Bộ đội Biên phòng