Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Cục Quân nhu tham mưu, đề xuất xây dựng các nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn về công tác quân nhu, chỉ đạo ngành quân nhu toàn quân bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân nhu cho SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất, nhất là cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới và địa bàn trọng điểm. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch quân nhu A, A3; chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện SSCĐ các cấp theo chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng và TCHC. Duy trì, quản lý, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vật chất, trang bị quân nhu SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng ở các kho chiến lược và đơn vị đồng thời bảo đảm tốt quân nhu cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, các cuộc diễn tập, tập huấn của toàn quân, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới phương thức bảo đảm vật chất quân nhu gắn với cơ chế quản lý tài chính quân đội. Tăng cường phân cấp cho đơn vị, năm sau cao hơn năm trước. Tổ chức đấu thầu rộng rãi, mua sắm tập trung bằng hình thức ký thỏa thuận khung theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân quản lý chặt chẽ tiền ăn, thực hiện tốt chế độ nhà ăn, nhà bếp. Tích cực cải tiến, chế biến món ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội. Công tác mua sắm trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất. Đề xuất triển khai kế hoạch lắp đặt bếp điện, bếp dầu thay thế bếp lò hơi cơ khí theo lộ trình, phù hợp với từng loại bếp ăn. Chú trọng công tác quản lý, sử dụng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và việc mua bán trái phép quân trang theo Chỉ thị số 93 của Bộ Quốc phòng.

Một trong những điểm nhấn trong giai đoạn 2015-2020 là Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tăng gia sản xuất (TGSX), trong đó có nhiều lĩnh vực hoàn thành xuất sắc, như: Dự án TGSX đạt 106%, điểm chăn nuôi tập trung cấp sư đoàn và tương đương đạt 411%, sản lượng cá đạt 108%, đàn trâu bò đạt 110%, đàn gia cầm đạt 118%... Trong công tác TGSX, các cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm công sức lao động của bộ đội và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Cục Quân nhu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng đổi mới, hội nhập và mở rộng, với gần 30 đề tài, nhiệm vụ cấp bộ, cấp cơ sở đạt kết quả tốt và xuất sắc. Nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm nâng cao chất lượng các sản phẩm quân trang, trang bị vật chất quân nhu bảo đảm cho thường xuyên và chiến đấu theo hướng gọn, nhẹ, bền, đẹp, phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của bộ đội. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng đề nghị ban hành các thông tư, quy định về kiểu mẫu, mầu sắc trang phục, tiêu chuẩn, chế độ quân nhu cho các lực lượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế đất nước…

Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy Cục Quân nhu đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế ngành, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy ngành. Không ngừng nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý, tổ chức bảo đảm quân nhu cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn. Đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ nền nếp công tác quản lý đồng thời tổ chức tốt Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” gắn với Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCHC về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác hậu cần quân đội, những năm tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu xác định tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Cục Quân nhu vững mạnh toàn diện vững chắc. Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, giải pháp công tác quân nhu đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục đột phá vào đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất quân nhu. Xây dựng lực lượng quân nhu đồng bộ, thống nhất theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm cho Cục Quân nhu và ngành quân nhu nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá DƯƠNG MINH TUẤN - Chính ủy Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần