Hiện nay, những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và tác động của các cuộc chiến tranh công nghệ cao đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải đẩy mạnh xây dựng lực lượng TCĐT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục TCĐT đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó lấy xây dựng lực lượng TCĐT cách mạng là nền tảng, xây dựng chính quy là động lực, nâng cao trình độ tinh nhuệ là then chốt, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) là trọng tâm.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phạm Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87 thực hiện nhiệm vụ (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: VĂN HƯNG 

Trước hết, đẩy mạnh xây dựng lực lượng TCĐT cách mạng.

Tập trung xây dựng lực lượng TCĐT vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Theo đó, lực lượng TCĐT đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ TCĐT có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, có tình thương yêu đồng chí, đồng đội, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức tổ chức, kỷ luật nghiêm minh. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Để xây dựng các tổ chức đảng trong lực lượng TCĐT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tốt vai trò của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng TCĐT giỏi về chuyên môn, vững chắc trong điều hành, quản lý công việc, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng.

leftcenterrightdel
Bộ đội tác chiến điện tử triển khai khí tài thực hiện nhiệm vụ (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: VĂN PHÁC 

Hai là, đẩy mạnh xây dựng lực lượng TCĐT chính quy.

Tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng TCĐT theo hướng tinh, gọn, mạnh, ưu tiên phát triển các đơn vị chiến đấu, bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ cấp chiến lược, chiến dịch đến chiến thuật, phù hợp với thế bố trí lực lượng, thế trận chiến tranh nhân dân, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị trực thuộc; xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển lực lượng TCĐT đến năm 2030 và những năm tiếp theo bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Tham mưu, đề xuất với cấp trên thành lập đơn vị mới theo tiến độ mua sắm, sản xuất trang bị TCĐT.

Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị TCĐT vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Xây dựng Cục TCĐT là đơn vị điển hình tiên tiến trong BTTM. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, thống nhất cải cách hành chính quân sự, triển khai hiệu quả ứng dụng Chính phủ điện tử trong cơ quan, đơn vị. Tích cực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực TCĐT. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính, tiếp tục thực hiện dự án xây dựng cơ bản; tập trung củng cố và xây dựng môi trường cảnh quan, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng lực lượng TCĐT tinh nhuệ

Thực hiện tốt chức năng tham mưu về TCĐT; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu. Tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng, BTTM chỉ đạo lực lượng TCĐT toàn quân hoạt động có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thế bố trí của lực lượng TCĐT trên các địa bàn trọng điểm. Tổ chức nghiên cứu đối tượng tác chiến, sử dụng lực lượng TCĐT trong các loại hình tác chiến và chiến tranh công nghệ cao. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định; củng cố, nâng cấp, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống tự động hóa chỉ huy TCĐT. Tổ chức trinh sát nắm chắc tình hình điện tử các khu vực, địa bàn trọng điểm... kịp thời báo cáo và đề xuất phương án chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia xử lý tốt các tình huống và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội.

Tiếp tục đẩy mạnh đột phá về nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, trong đó trọng tâm là huấn luyện làm chủ khí tài có trong biên chế, quy trình tổ chức chỉ huy, thực hành chiến đấu và cơ động lực lượng. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện phù hợp với quy mô tổ chức, trang bị. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện, diễn tập; xây dựng phần mềm huấn luyện mô phỏng. Đẩy mạnh huấn luyện điều lệnh, thể lực, rèn luyện sức khỏe dẻo dai, khả năng chịu đựng, làm việc trong điều kiện dã ngoại khó khăn, gian khổ cho bộ đội TCĐT.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng lực lượng TCĐT hiện đại.

Tiếp tục tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao. Xây dựng và quản lý tốt nguồn quy hoạch cán bộ; có kế hoạch, chương trình đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh tự học, tự nghiên cứu. Tổ chức các lớp huấn luyện chuyên sâu về khí tài, huấn luyện ngoại ngữ, kết hợp giữa huấn luyện tại đơn vị với gửi đào tạo tập trung tại các nhà trường quân đội và ở nước ngoài. Phối hợp với các học viện, nhà trường trong quân đội đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu, kỹ sư, nhân viên TCĐT và chuyển loại TCĐT.

Tập trung hiện đại hóa VKTBKT TCĐT; triển khai thực hiện chiến lược bảo đảm trang bị TCĐT đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tham mưu, đề xuất mua sắm VKTBKT TCĐT cấp chiến dịch, chiến lược cấp cho các đơn vị TCĐT cơ động của Bộ, bảo đảm là lực lượng nòng cốt trong hoạt động TCĐT. Kết hợp giữa mua sắm VKTBKT hiện đại cấp chiến thuật, chiến dịch và phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội sản xuất trong nước, bổ sung cho các đơn vị TCĐT toàn quân. Tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng, BTTM kiện toàn, đồng bộ, bổ sung trang bị TCĐT đi kèm VKTB của các quân, binh chủng, trọng tâm là hải quân, phòng không-không quân. Tích cực, chủ động nghiên cứu, chế thử, sản xuất, cải tiến VKTBKT, phát huy tiềm lực tại chỗ, làm chủ trang bị TCĐT, nhất là khí tài mới.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT. Phát huy hiệu quả, năng lực cơ sở bảo đảm kỹ thuật, xây dựng cơ sở bảo đảm kỹ thuật TCĐT theo vùng miền, kho chiến lược của cục; tiếp tục quy hoạch hệ thống kho, trạm, xưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực, chủ động nghiên cứu, sản xuất vật tư, phụ tùng đồng bộ, chủ động về bảo đảm kỹ thuật; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, nâng cao năng lực, hiệu quả sử dụng các loại VKTB hiện có.

Xây dựng lực lượng TCĐT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội; là vinh dự và trách nhiệm to lớn của lực lượng TCĐT. Đây là nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển ngành TCĐT của quân đội. Ý thức rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng TCĐT đề cao trách nhiệm chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trung tướng PHẠM HUY DŨNG-Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu