Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ...”(1), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định lấy “xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân”(2). Để hiện thực hóa chủ trương, phương hướng ấy, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong toàn quân cần được đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của CTÐ, CTCT đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, những năm qua, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nền nếp, chế độ CTÐ, CTCT. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng. Trong mọi tình huống, quân đội luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... 

leftcenterrightdel
 Một buổi giáo dục truyền thống thông qua bình báo tường ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HỒNG SÁNG

Đối với hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, các đơn vị trong toàn quân đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận, đặc biệt trong tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tuyên truyền, vận động nhân dân; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19. Qua đó, đã tiếp tục lan tỏa phẩm chất, nhân cách cao đẹp, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định uy tín của Quân đội nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của nhân dân. 

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới và trong nước diễn biến hết sức mau lẹ, phức tạp, khó lường. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị, xã hội của các quốc gia, dân tộc. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đất nước phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình Biển Đông và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, khó khăn, phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, quân đội tiếp tục được Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng về mọi mặt để tiến tới xây dựng quân đội hiện đại. Vì vậy, hoạt động CTĐ, CTCT cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng để đáp ứng với sự phát triển của nhiệm vụ và tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

Một là, đổi mới tư duy, nhận thức của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT. Xây dựng quân đội theo hướng hiện đại đòi hỏi phải hiện đại hóa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác. Hoạt động CTĐ, CTCT cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống xã hội và theo đó, nhận thức của con người nói chung, của bộ đội nói riêng cũng ngày một cao hơn. Thực tế ấy đòi hỏi hoạt động CTĐ, CTCT phải không ngừng đổi mới, trong đó nhiều lĩnh vực phải được số hóa theo chuẩn chung của kỷ nguyên chuyển đổi số. Vì vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT, cần và rất cần sự đổi mới tư duy của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong bối cảnh mới hiện nay. Theo đó, cần chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất cách mạng, truyền thống, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; làm rõ đối tác, đối tượng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đặc biệt, cần triệt để tận dụng các nền tảng mạng xã hội và phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ quân đội trong tham gia tiến hành công tác giáo dục chính trị. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua-khen thưởng và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bảo đảm nội dung thiết thực, phù hợp đối tượng; hình thức có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cập nhật, tiếp thu có chọn lọc những trào lưu, xu thế mới của xã hội nhằm tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, mang lại hiệu quả thực chất trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Ba là, tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, coi đây là khâu đột phá, quyết định; làm cơ sở nền tảng để xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về tổ chức và xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm. Đề cao trí tuệ tập thể kết hợp với sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp và luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất, năng lực ưu trội và cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Quyết liệt thực hiện các chính sách thu hút nhân tài vào làm việc trong quân đội, nhất là trên những lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ quân sự, công nghệ thông tin... góp phần thực hiện quá trình hiện đại hóa quân đội theo lộ trình đã xác định.  

Phát huy cao độ vai trò của ban chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan báo chí trong quân đội và thế mạnh về khoa học, công nghệ của các tập đoàn, học viện, nhà trường, trung tâm nghiên cứu... của quân đội để tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước và quân đội. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm chính trị sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt quan tâm kiểm tra, giám sát những vị trí, những nơi dễ phát sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm.

Bốn là, thực hiện tốt các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; quan tâm đến đời sống của các đối tượng còn nhiều khó khăn, nhất là sĩ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp... bảo đảm mức sống trung bình cho gia đình quân nhân trong điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước hiện nay. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội trong các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” tạo hiệu ứng lan tỏa một cách sâu rộng trong xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học-công nghệ khác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ và giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Năm là, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ mới đặt ra; tiếp tục động viên toàn quân ra sức thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong việc phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh... cùng các hoạt động quân sự, quốc phòng ở trong và ngoài nước. Tích cực ứng dụng số hóa trên một số lĩnh vực như: Thủ tục hành chính, dữ liệu nhân lực, vật lực... để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động CTĐ, CTCT. Chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất “toàn quân một ý chí” để góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN HÙNG OANH, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị

 (1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tr.157.

 (2) Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.