Trả lời: Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo đó, quy định một trong các hình thức giám sát của nhân dân đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông đó là giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Tuy nhiên, khi thực hiện ghi âm, ghi hình Cảnh sát giao thông, người dân cần phải bảo đảm 3 điều kiện sau:

- Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ;

- Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông);

- Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông  tư 67/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 15-1-2020.

* Hiện hành, pháp luật không có quy định nào cấm người dân ghi âm, ghi hình Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp việc ghi âm, ghi hình của người dân làm ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Cảnh sát giao thông nên tại Thông tư 67/2019, Bộ Công an đã quy định cụ thể về việc giám sát của nhân dân thông qua ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông phải đảm bảo các điều kiện nhất định. Quy định mới này bảo đảm quyền giám sát của nhân dân mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Cảnh sát giao thông.

QĐND