Trả lời: Về chính sách việc làm thì Nhà nước ta đã có những quy định cụ thể tại Điều 5 Luật Việc làm. Cụ thể như sau:

Chính sách của Nhà nước về việc làm:

Thứ nhất, có chính sách phát triển kinh tế-xã hội nhằm tạo việc làm cho người lao động, xác định mục tiêu giải quyết việc làm trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách về việc làm.

Thứ hai, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tạo việc làm và tự tạo việc làm có thu nhập từ mức lương tối thiểu trở lên nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phát triển thị trường lao động.

Thứ ba, có chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ tư, có chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Thứ năm, có chính sách ưu đãi đối với ngành, nghề sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hoặc sử dụng nhiều lao động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ sáu, hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số.

Đối với nội dung tiếp theo bạn hỏi, nếu bạn sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thì phải đáp ứng thêm điều kiện là các lao động này cư trú hợp pháp trên địa bàn thì sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 2 và Khoản 2 Điều 3, Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg, ngày 8-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động. Thời gian Nhà nước hỗ trợ ngân sách nộp thay cho đơn vị sử dụng lao động là 05 năm đối với một người lao động.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể đến UBND xã, phường nơi cư trú hoặc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội gần nhất để được giúp đỡ.

QĐND