Theo nội dung công văn, sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên quán: Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên hiện đang lưu trữ, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau: 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên nhận được hồ sơ đề nghị xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với bà Nguyễn Thị Thảo của ông Hoàng Văn Nhận do Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Lữ chuyển đến. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Lữ, UBND xã An Viên hướng dẫn gia đình ông Hoàng Văn Nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Ngày 1-7-2020, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên có Công văn số 1681/SLĐTBXH-NCC gửi Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10 bà mẹ, trong đó có bà Nguyễn Thị Thảo. Ngày 23-9-2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Tờ trình số 145/TTr-UBND trình Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ngày 5-11-2020, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương có Tờ trình số 2307/TTr-BTĐKT đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Ngày 20-1-2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình số 68/TTr-TTg trình Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10 bà mẹ theo đề nghị của tỉnh Hưng Yên. Khi có quyết định của Chủ tịch nước, các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên sẽ có trách nhiệm thông báo tới gia đình và triển khai các thủ tục công bố, trao bằng công nhận theo quy định.

QĐND