Duy trì có chất lượng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với chủ đề “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm tự phê bình và phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch của tập thể và đăng ký phấn đấu cá nhân trong toàn khóa và hằng năm bảo đảm đồng bộ. Đồng thời, các cấp đưa nội dung Nghị quyết 847 vào nghị quyết thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân được nâng lên.

Việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục được củng cố. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đưa Nghị quyết 847 vào thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự đã đạt được nhiều kết quả tốt, làm chuyển biến tình hình cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân dựng lại nhà sau bão. Ảnh: PHAN TIẾN DŨNG.  

Trong đó, các cấp đã tăng cường khả năng SSCĐ, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, chủ động chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện xử lý thắng lợi các tình huống an ninh phi truyền thống. Đề cao trách nhiệm trong quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật bộ đội, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện vi phạm.

Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của quân đội, có nhiều đồng chí khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Việc đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, kịp thời phát hiện xem xét, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên có vi phạm. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Thường xuyên chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh. Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị, thời gian qua, triển khai thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, Kết luận số 01, các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện hàng trăm mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: “Tiếng nói chính trị viên”, “Tổ 3 người cùng tiến”; “Cơm nóng cho em tới trường”, “Nêu gương của cán bộ, đảng viên”; “Tiết học vùng biên”, “Thắp sáng biên cương”...

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị cần triển khai đồng bộ những nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết 847, Kết luận 01, Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về vị trí, ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng, nội dung, giải pháp của Nghị quyết 847, Kết luận 01, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đề cao ý thức tự giác “tự soi, tự sửa”, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân. Chủ động làm tốt công tác kiểm tra giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiên quyết xử lý kịp thời đối với tập thể, cá nhân vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, làm trong sạch nội bộ và uy tín quân đội.

Đưa nội dung Kết luận 01 vào thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình cơ quan, đơn vị. Tích cực, chủ động phát hiện mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả tuyên truyền lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá LÊ VĂN MINH