Thiếu bản lĩnh chính trị - nguy cơ dẫn đến thoái hóa, biến chất

Nhờ giữ gìn và phát huy bản lĩnh chính trị của Bộ đội Cụ Hồ nên trong suốt gần 8 thập niên qua, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; có tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm chiến đấu cao, không ngại gian khổ, hy sinh, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trước những tác động mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, những năm qua, bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ vẫn còn hạn chế, với những biểu hiện như: Phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, hoài nghi, dao động; suy thoái về đạo đức, lối sống, tùy tiện, vô nguyên tắc, bị cám dỗ bởi vật  chất... vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, trong đó có cả cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị.

Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, song chủ yếu là do năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng các cấp còn hạn chế và buông lỏng, xem nhẹ công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc và thiếu trách nhiệm giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; thiếu gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng... Những biểu hiện, hành vi đó đã làm tổn hại đến bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp và uy tín của quân đội; phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, từ đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Bồi đắp niềm tin khoa học, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cho quân nhân

Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị của Bộ đội Cụ Hồ là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Để khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, trước hết cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong quân đội.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp đồng bào thu hoạch lúa. Ảnh: MINH TRƯỜNG 

Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được. Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Tập trung giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, vai trò tiên phong gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Chú trọng giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, chức năng, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị. Tăng cường giáo dục truyền thống của dân tộc, truyền thống của Đảng, truyền thống của quân đội và đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục các giá trị chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới với giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỷ luật, pháp luật...

Một giải pháp có ý nghĩa then chốt là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, có kiến thức, năng lực toàn diện; thực sự nêu gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám quyết liệt hành động vì lợi ích chung...

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh những quân nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tăng cường việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp dưới. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, nhất là những lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm.

Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quân đội, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nêu cao vai trò, trách nhiệm chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, quân đội. Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm những người làm trái đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, quân đội, tung tin thất thiệt, lan truyền tài liệu trái phép, đưa tin sai sự thật, xấu độc trên internet và mạng xã hội.

Trong tình hình hiện nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nắm vững tình hình, tăng cường công tác dự báo tư tưởng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng tạo thành sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Định kỳ tổ chức thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế. Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng, hệ thống giáo dục lý luận chính trị, hệ thống tuyên truyền miệng, hệ thống thiết chế văn hóa và thông qua internet phổ biến, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đại tá, PGS, TS BÙI QUANG CƯỜNG