Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng:

Lật tẩy một luận điệu cũ rích

Trong vệt bài viết: “Không thể tách rời Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” đăng trên Báo Quân đội nhân dân, các tác giả đã luận giải rất khoa học, hệ thống về tính cách mạng, khoa học và tính thống nhất, kế thừa, phát triển của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ rõ: Luận điệu đòi tách rời Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các thế lực thù địch tung ra luận điệu: Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản, chỉ nhấn mạnh đến đoàn kết chứ không nhấn mạnh đến đấu tranh. Luận điệu trên hòng lái dư luận hoài nghi về bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gây hoang mang, dao động, chia rẽ sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong Đảng, làm giảm sút niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh: Từ khi được soi sáng, dẫn đường bởi Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng Việt Nam mới khắc phục được cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không những là cơ sở tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng, mà còn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Trong điều kiện mới, nếu không kiên định lập trường, quan điểm, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ không thể thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Nếu không nắm được bản chất khoa học và cách mạng, không nắm chắc nội dung cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì khó lý giải đúng, trúng, thuyết phục những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Do đó, cũng không có cơ sở khoa học chắc chắn nhất để đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch đòi tách rời Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ tư tưởng của Đảng luôn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Phải làm cho cán bộ, đảng viên nắm chắc lập trường, quan điểm, phương pháp để xử trí đúng với mọi việc, với mọi người và với bản thân mỗi người; biết vận dụng sáng tạo vào công tác; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Đó chính là gốc rễ của sự trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết tiến bộ nhất của nhân loại.

Thiếu tướng, TS Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên:

Lan tỏa sâu rộng niềm tin vào Đảng

Theo dõi các vệt bài viết về Đảng Cộng sản Việt Nam đăng trên Báo Quân đội nhân dân đầu tháng 1-2020, tôi thực sự rất tâm đắc. Những năm gần đây, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Đảng ta vẫn kiên định, vững vàng, chèo lái con thuyền đất nước không ngừng phát triển. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quyết nghị của Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được triển khai thực hiện một cách triệt để. Đặc biệt, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì, làm nhiều lần, làm tích cực từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt. Đây là bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức cũng như hạn chế, nhưng nhìn tổng thể, có thể thấy: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta ngày càng được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế-văn hóa phát triển, chính trị-xã hội ổn định, có nhiều triển vọng phát triển tốt; là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới, các thị trường lớn như tiền tệ, chứng khoán và bất động sản đều hoạt động ổn định, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Có được kết quả đó là nhờ chúng ta được thừa hưởng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 34 năm đổi mới; những kết quả toàn diện đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chúng ta có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó còn là nhờ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn, báo chí... tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Đó là kết quả khi niềm tin về Đảng được lan rộng, thấm sâu vào đời sống xã hội, đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2:

Quân đội luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

Thời gian gần đây, lợi dụng việc các cấp ủy đảng chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trên các trang mạng xã hội, một số đối tượng phản động, lưu vong chủ ý tung ra nhiều thông tin sai lệch và các bài viết cố tình xuyên tạc lịch sử, hạ bệ uy tín và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta, đặc biệt là âm mưu tách rời sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nguyên tắc bất biến, được rút từ thực tiễn tổ chức, xây dựng quân đội từ khi thành lập đến nay. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta cùng nhân dân đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, lập nên những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại. Điều đó chứng tỏ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

Trong tình hình mới, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung, quân đội nói riêng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt... đòi hỏi toàn quân phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định giữ vững định hướng chính trị, bảo đảm cho quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Để làm được điều đó, một trong những điều kiện tiên quyết cần thực hiện là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Qua đó, tạo sự “miễn dịch”, phòng ngừa sự tác động, xâm nhập của mặt trái xã hội vào môi trường quân đội, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội. Tích cực xây dựng môi trường tập thể quân nhân lành mạnh, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị thực sự là một điểm sáng văn hóa, nơi giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thành con người mới, cùng chung lý tưởng cách mạng, mục tiêu phấn đấu và hiệu quả công tác, bảo đảm Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

PGS, TS Lương Khắc Hiếu, nguyên quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

Khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng

Tôi rất tâm đắc khi đọc các vệt bài viết về Đảng, đăng trên Báo Quân đội nhân dân thời gian qua. Các vệt bài một lần nữa cho bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ thêm thấu suốt về lịch sử hình thành, phát triển cùng những thành tựu vĩ đại của Đảng trong lãnh đạo toàn dân tộc hoàn thành thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, từ đó thêm tin yêu Đảng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của dân tộc ta bước vào thời kỳ phát triển mới. Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng ta và Bác Hồ kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng nước ta đã trải qua những chặng đường đấu tranh vô cùng oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Điều đáng chú ý là trong các cuộc cách mạng vẻ vang đó đều được xác định nằm trong quỹ đạo cách mạng vô sản và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Đặc biệt, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước chồng chất khó khăn, càng làm nổi bật những thành tựu đạt được sau 34 năm đổi mới là rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, khẳng định lý tưởng cộng sản cao đẹp, sức sống bền vững của CNXH hiện thực và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là ngọn đuốc soi đường cho cả dân tộc Việt Nam vững bước tiến theo con đường XHCN.

Thạc sĩ Lê Thị Phương Anh, Phó bí thư Quận đoàn Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh):

Đảng mãi trường tồn cùng dân tộc

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được thầy, cô giáo truyền đạt những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiểu về truyền thống và chặng đường vẻ vang của Đảng, tình yêu với Đảng trong tôi đã nảy nở và được vun đắp mỗi ngày. Bởi vậy, tôi không ngừng phấn đấu học tập, công tác thật tốt để trở thành đảng viên. Từ đó, tình yêu Đảng và tình yêu đất nước trong tôi hòa quyện, trở thành niềm tin mãnh liệt.

Trải qua 90 mùa xuân, Đảng ta trường tồn và ngày càng được nhân dân tin tưởng. Điều đó khẳng định sức sống của Đảng và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, được vun đắp từ chính những hành động, việc làm và sự gương mẫu của mỗi đảng viên. Cho nên, để duy trì mối quan hệ khăng khít đó, trên từng cương vị công tác, đội ngũ đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân để hoàn thiện mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ thực tiễn công tác đoàn, xây dựng lực lượng hậu bị của Đảng, tôi luôn chủ động cùng Ban Chấp hành Đoàn TNCS quận Thủ Đức thực hiện nhiều biện pháp để bồi đắp niềm tin, trau dồi lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên; đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục để lý tưởng của Đảng thẩm thấu, nâng cao nhận thức chính trị cho thế hệ trẻ, làm cho thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; động viên, cổ vũ thanh niên tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống làm cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc; từ đó bồi đắp niềm tin và ý chí quyết tâm phấn đấu theo lý tưởng của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai:

Xứng danh "Đảng ta"

Trên thế giới, có lẽ chỉ duy nhất ở Việt Nam, một đảng cầm quyền được toàn thể đảng viên và nhân dân gọi là "Đảng ta" rất đỗi gần gũi, quen thuộc. Nội dung này được bài 2 "Đảng vì dân, đồng hành cùng dân tộc" trong loạt bài "90 mùa Xuân, Đảng là đạo đức, là văn minh" luận giải một cách toàn diện, sâu sắc.

Tôi và tuyệt đại đa số người dân đều thấy rõ: 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiến đấu, cống hiến xứng đáng với danh xưng "Đảng ta", mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Điều mà chúng tôi quan tâm là Đảng ta phải phát huy những thành quả cách mạng, tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên trong thời đại mới. Điều kiện lịch sử, xã hội có nhiều thay đổi, tình hình thế giới cũng diễn biến rất phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Chúng tôi cho rằng Đảng ta sẽ không ngừng chỉnh đốn để ngang tầm với nhiệm vụ và củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân. Muốn vậy, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời tiến hành triệt để cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, chí công vô tư, thực sự là đầy tớ, công bộc của dân. 

Sự nghiệp đổi mới đất nước và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong những năm qua đã giành nhiều kết quả quan trọng, làm nức lòng các tầng lớp nhân dân. Vị thế cầm quyền và uy tín của Đảng ta ngày càng được nâng cao. Điều đó cũng chứng minh: Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy.

Ông Tạ Minh Tiếp, Trưởng thôn Bá Khê, xã Tân Tiến (Văn Giang, Hưng Yên):

Không khoan nhượng với "giặc nội xâm"

Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Báo Quân đội nhân dân thời gian qua, tôi cũng như nhiều người dân trong thôn Bá Khê rất phấn khởi khi biết rằng, tại Phiên họp 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các đại biểu đánh giá: Tham nhũng được kiềm chế, từng bước được ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Đây là thành quả minh chứng cho bản lĩnh, ý chí đấu tranh không khoan nhượng với “giặc nội xâm” của Đảng ta.

Tinh thần ấy được kế tục khi mà sắp tới đây, trước hết là trong năm 2020, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm sẽ tiếp tục được Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm.

Để hạn chế, tiến tới chấm dứt những hành vi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đời sống xã hội, Đảng ta cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh. Ở đó, cán bộ, đảng viên phải có ý thức cách mạng, ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu xây dựng Đảng vững mạnh từ bên trong. Hiện nay, sự cầm quyền của Đảng đang đứng trước nhiều thử thách, nhưng thử thách lớn nhất lại nằm ở chính bên trong bản thân Đảng. Nếu cán bộ, đảng viên vững vàng, một lòng kiên trung với sự nghiệp cách mạng, vì dân, vì nước thì Đảng sẽ mạnh từ bên trong, mọi sự chống phá từ bên ngoài không thể nào làm cho Đảng suy yếu.