Tôi được kết nạp Đảng tháng 8-1950, nguyện sống và chiến đấu suốt đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Người đảng viên lúc đó phải hướng theo hai mục tiêu: Thứ nhất, cùng toàn quân, toàn dân đánh Pháp, giành độc lập cho Tổ quốc; thứ hai, cùng với phong trào cách mạng vô sản xây dựng chế độ XHCN. Lý tưởng đó là điều cốt lõi của đảng viên, khi đã thấm nhuần sâu sắc những lý tưởng đó thì trong tư duy của mỗi đảng viên sẽ có niềm tin vững chắc, lập trường kiên định trong hoạt động cách mạng với ý chí quyết chiến, quyết thắng, không ngại gian khổ, hy sinh.

Bác Hồ từng căn dặn “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Cái bất biến là mục tiêu, lý tưởng, còn cái vạn biến là vận dụng sách lược sao cho phù hợp với thời cuộc. Đặc biệt, phải luôn cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng khiến đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là số đảng viên cơ hội, mơ hồ về lý tưởng, lập trường không kiên định, dễ phát sinh “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”. Chúng ta đã có câu nhắc nhở: “Không để những kẻ cơ hội chui vào Đảng”, vì vậy mỗi đảng viên luôn phải có trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ do Đảng lãnh đạo.

Nước ta thời còn là thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới, lúc đó được gọi là “xứ An Nam”, một trong 3 xứ nghèo khổ nhất ở bán đảo Đông Dương thuộc Pháp cai trị. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước lấy dân làm gốc và là nền dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; sau này nước ta đổi tên thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mong muốn xây dựng chế độ XHCN ở nước ta. Có thể nói rằng, ít có nước nào trên thế giới thật sự quan tâm đến người nghèo và cuộc sống khổ cực của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa như nước ta. Bằng các chính sách xã hội thích hợp, ở từng địa phương, các hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi... đều được hưởng trợ cấp của Nhà nước. Bằng các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các địa phương, đoàn thể đã xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Mong rằng điều cốt lõi của đảng viên Đảng Cộng sản được thường xuyên khơi dậy trong nội bộ Đảng, đối chiếu lý luận với thực tiễn để có nhận thức đúng; trên cơ sở đó, củng cố niềm tin, giữ vững lập trường, không để một đảng viên nào rơi vào sai lầm như những người đã vấp phải.

 TRẦN QUỐC PHONG, đảng viên 70 năm tuổi Đảng (161 Đào Duy Anh, phường Phú Bình, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế)