Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ giác ngộ, cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân góp sức vào sự nghiệp cách mạng, mà Người còn cùng Đảng, Nhà nước thực thi những quyết sách thiết thực chăm lo đời sống nhân dân. Bởi theo Người, Ðảng ta từ nhân dân mà ra, vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ của nhân dân, không có lợi ích nào khác lợi ích của nhân dân. Chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân. Trước khi đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách chăm lo đời sống nhân dân. Đó là xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội có trọng tâm, trọng điểm, chú ý đến nhóm người yếu thế trong xã hội, nhất là đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa…; đổi mới chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung, hiệu quả, chuyển từ cách tiếp cận đơn chiều sang đa chiều nhằm bảo đảm an sinh xã hội cơ bản. Thực hiện tốt chính sách với người có công; chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, đóng góp sức người sức của cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp chạy theo lợi ích cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, độc đoán, chuyên quyền, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn của nhân dân. Đây là thách thức không nhỏ đối với công cuộc đổi mới đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lưu ý: "Chừng nào cuộc sống của nhân dân còn đói nghèo, chưa được no ấm, hạnh phúc thì chừng đó, các cấp ủy đảng, chính quyền nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng chưa hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ của mình trước nhân dân". Nhằm tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi người, nhất là người cán bộ, đảng viên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cần đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Các cấp ủy đảng, ban, ngành chức năng cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân…; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kỷ luật nghiêm những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân, gây bức xúc, phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân. Chỉ có tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân mới tạo nên thành tố quan trọng của sự đoàn kết, gắn bó lòng dân, ý Đảng, tạo sức mạnh nội sinh to lớn, bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

NGUYỄN THU