Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, chính trị của QĐND Việt Nam là chính trị của Đảng, thể hiện rõ nhất ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH và sự kiên định nền tảng tư tưởng-lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng làm cơ sở lý luận, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Quân đội; ở bản chất giai cấp công nhân (GCCN), tính nhân dân và tính dân tộc; ở việc giải quyết mối quan hệ giữa Quân đội với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; ở chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất... Nói một cách ngắn gọn, chính trị của QĐND Việt Nam biểu hiện rất toàn diện, mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là trong lúc đánh giặc. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Riêng về các chú, chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh giặc. Học chính cương, chính sách rồi thì phải thực hiện. Nếu thuộc lầu mà không biết đánh giặc thì vô dụng” (1).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng bản chất GCCN, tính nhân dân và tính dân tộc cho Quân đội, xem đó là nội dung cốt lõi, công cụ chắc chắn nhất để xây dựng thành công và bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, của GCCN, lợi ích quốc gia-dân tộc; xứng đáng là Quân đội của dân, do dân và vì dân. Người nhấn mạnh rằng, muốn cho Quân đội ta quyết chiến, quyết thắng, thật sự là một quân đội cách mạng, một quân đội vô địch thì Đảng phải đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ “có lập trường vững chắc, lập trường quân đội của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo" (2).

Trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, trong nhận thức, hành động của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ có lúc, có nơi xuất hiện tư tưởng kèn cựa địa vị, công thần, kiêu ngạo và mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Có một số cán bộ, chiến sĩ có óc công thần, cho ta đây có thành tích, lâu năm, cho ta là trời, sa xuống cái hố cá nhân chủ nghĩa, suy bì đãi ngộ, quên rằng mọi cán bộ, mọi chiến sĩ QĐND phải hết lòng phục vụ, không nên một nửa thì phục vụ, một nửa thì suy bì ghen tỵ” (3). Quân đội ta có truyền thống đấu tranh anh dũng; điều đó ta có quyền tự hào. Nhưng tự hào để phát huy truyền thống ấy tốt lên, không phải để vỗ ngực khoe ta có công với kháng chiến, với cách mạng, với nhân dân. Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy, người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng là hai đức tính của người cách mạng cần phải có, có rồi phải cố gắng giữ gìn. Người dạy rằng: “Quân đội phải tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, phải giúp đỡ các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Phải tránh tự kiêu, tự đại, vì lúc thành công thì dễ tự kiêu tự đại, mà đã tự kiêu tự đại là thoái bộ. Bởi vậy, Quân đội ta khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại" (4).

leftcenterrightdel
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát những vấn đề có tính nguyên tắc và nội dung cơ bản xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị: “Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng... Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi; quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. “Quân đội ta có tinh thần yêu nước chân chính, lại có tinh thần quốc tế vô sản cao cả..." (5). Sự khái quát cô đọng, súc tích, đầy đủ nhất về chính trị của Quân đội và xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị của Người là một trong những cống hiến quan trọng trong bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin về chính trị của Quân đội và xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Để xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải đồng thời triển khai thực hiện nhiều công việc; trong đó cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, xác định đúng nội dung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lấy chính trị làm “gốc” 

Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, xây dựng QĐND là một trong những nội dung cơ bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo nên cốt “vật chất cho sức mạnh bạo lực cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Người cho rằng, vấn đề hàng đầu đối với xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng là phải có “con đường chính trị đúng” bởi “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại" (6); do đó, “trong việc chỉnh huấn bộ đội phải lấy chính trị làm gốc" (7). Thực chất tư tưởng “phải lấy chính trị làm gốc” là khẳng định cho được bản chất GCCN, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta. Hoạt động chính trị-quân sự của Quân đội ta là thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng: Chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân.

Cái “gốc” chính trị của QĐND Việt Nam là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; là xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ra sức huấn luyện, giáo dục bộ đội thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Vì vậy, tổ chức và hoạt động của Quân đội phải dựa trên các nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của GCCN, đường lối chính trị của Đảng; qua đó xác định đúng đắn bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, phương hướng xây dựng quân đội kiểu mới của GCCN; chỉ rõ tầm quan trọng và nội dung cơ bản của quá trình xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị phù hợp với tình hình mới.

Hai là, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

Để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu trong xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị và là nhân tố quyết định làm nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta; về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục" (8). Vì vậy, Đảng “phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào" (9).

Bàn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, nhờ nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin về các quy luật của chiến tranh, của hoạt động quân sự, Đảng ta đã đề ra đường lối xây dựng LLVT nhân dân đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả. Trong đường lối ấy, Đảng xác định rõ nền tảng tư tưởng, bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các mối quan hệ của Quân đội với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; quy mô biên chế tổ chức; đề cao vai trò khoa học nghệ thuật quân sự, bảo đảm vũ khí, trang bị, nuôi dưỡng bộ đội; tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Để lãnh đạo quân đội, Đảng phải đề ra đường lối xây dựng quân đội một cách toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng phải trực tiếp lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối xây dựng Quân đội; lãnh đạo việc xây dựng, củng cố, tăng cường bản chất GCCN, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội. Bằng công tác tư tưởng chính trị, Đảng xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng đóng vai trò chủ đạo trong đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Quân đội.

Bằng công tác tổ chức của Đảng, thông qua cơ chế lãnh đạo, phương thức lãnh đạo và công tác chính sách, Đảng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của mình trên mọi lĩnh vực hoạt động xây dựng, chiến đấu và công tác của Quân đội, bảo đảm cho Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên định lập trường, quan điểm của GCCN, kiên quyết thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội đều tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và CNXH.

Trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội thì vấn đề giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng phải được quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, vì đó là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự vững mạnh về chính trị của QĐND Việt Nam.

Ba là, xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; duy trì nền nếp chế độ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta" (10). Có như vậy mới “bảo đảm là quân đội cách mạng, quân đội quyết chiến quyết thắng" (11). Lý luận và thực tiễn xây dựng QĐND Việt Nam chứng minh rằng, để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị phải xác lập, củng cố và không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), coi nó là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội cách mạng. Vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của CTĐ, CTCT thể hiện ở bản chất, nội dung nhiệm vụ mà nó phải thực hiện.

Chính vì vậy, CTĐ, CTCT là “linh hồn, mạch sống” của QĐND Việt Nam, là một bộ phận trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, ngay từ khi thành lập, những đội du kích đầu tiên cùng toàn dân tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền cũng như khi lãnh đạo xây dựng quân đội trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng ta luôn coi trọng việc thiết lập và thực hiện nghiêm túc chế độ CTĐ, CTCT, coi đó là một nguyên tắc trong xây dựng LLVT cách mạng. Quan điểm về thiết lập chế độ CTĐ, CTCT, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị làm nòng cốt trong tiến hành CTĐ, CTCT được xác định trong Điều lệ Đảng tại các kỳ đại hội. Điều đó khẳng định quan điểm nhất quán, bất di bất dịch của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò to lớn của CTĐ, CTCT trong xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị.

Nhiệm vụ cơ bản của CTĐ, CTCT là quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; tiến hành công tác tư tưởng của Đảng nhằm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, hoàn toàn tin tưởng, nhất trí và quyết tâm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh tiểu biểu, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; xây dựng tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh toàn diện, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, bảo đảm cho Quân đội luôn vững vàng về chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn của CTĐ, CTCT trong xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách, dân vận, đoàn kết và tập hợp quần chúng, bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; CTĐ, CTCT góp phần trực tiếp làm cho cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, khâu then chốt, mang ý nghĩa quyết định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" (12); “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém" (13). Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ Quân đội là một bộ phận quan trọng hợp thành đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước; là những người trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu và công tác của Quân đội theo chủ trương, đường lối của Đảng; trong đó có nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Vì vậy, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là điều kiện bảo đảm quan trọng hàng đầu và là vấn đề then chốt của mọi vấn đề then chốt trong xây dựng QĐND Việt Nam trước đây cũng như hiện nay.

Thực tiễn chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu và phát triển của QĐND Việt Nam. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm cơ bản, mục tiêu, chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ Quân đội; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các khâu, các bước của công tác cán bộ, từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; nhận xét, đánh giá đến công tác kiểm tra, quản lý và bảo vệ chính trị nội bộ....; gắn chặt các mặt của công tác cán bộ với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng.

Xuất phát từ quan điểm “người trước súng sau”, coi con người có giác ngộ chính trị, nắm vững tri thức khoa học nghệ thuật quân sự, sử dụng thành thạo trang bị, vũ khí là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ cả về bản lĩnh, trình độ khoa học kỹ thuật quân sự, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện sùng bái kỹ thuật, tuyệt đối hóa công nghệ, rơi vào quan điểm “kỹ trị” hoặc tách rời, đối lập chính trị với kỹ thuật. Nhờ đó, đã giáo dục, rèn luyện lớp lớp cán bộ, chiến sĩ không những có giác ngộ chính trị, lý tưởng cao đẹp, tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường mà còn tinh thông ngoại ngữ, kỹ chiến thuật, mưu trí, sáng tạo, có ý chí và nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm là, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, thực hành dân chủ và kỷ luật nghiêm minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Quân đội trên cơ sở đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội là cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Biểu hiện sinh động của sự đoàn kết cán binh là thực hiện tốt mối quan hệ cấp trên và cấp dưới; đó là cách tiếp nhận, ứng xử bình đẳng về chính trị, quân sự; thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, cùng tiến bộ, trưởng thành. Để mối quan hệ cán-binh ngày càng thắt chặt, Người luôn nhắc nhở cán bộ các cấp phải mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật tự giác, nghiêm minh, coi nó là nguồn sức mạnh của mọi thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong quân đội các nước tư bản luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn không thể điều hòa được, nhất là mâu thuẫn về lợi ích giữa sĩ quan và binh sĩ, trái lại trong QĐND Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt. Đó là truyền thống quý báu cần phải bảo vệ và phát huy trong thời kỳ mới.

Tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội dựa trên cơ sở thống nhất về lợi ích và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; sự hợp tác và tương trợ, sự thông cảm, hiểu biết, chia sẻ, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận và tinh thần dân chủ trong sinh hoạt quân sự là đặc trưng bản chất chính trị, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, của QĐND Việt Nam. Chính vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn chúng ta: “phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau" (14).

Sự thống nhất về chính trị-xã hội của chế độ XHCN; tinh thần giác ngộ chính trị, ý thức cách mạng; nhận thức mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là cơ sở để xây dựng kỷ luật tự giác, nghiêm minh trong QĐND Việt Nam. Kỷ luật của Quân đội ta là “kỷ luật sắt” của lòng tin và tính tổ chức; “kỷ luật sắt” của tình đồng chí, đồng đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, chính sách đúng và kỷ luật nghiêm. Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, phải triệt để giữ gìn kỷ luật tự giác, nghiêm minh, thực hiện “quân lệnh như sơn”.

Sáu là, xây dựng và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Quân đội với nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân" (15), “Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại" (16), nhân dân là nguồn sức mạnh vô tận của Quân đội trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Người viết: “Du kích như cá, dân chúng như nước. Cá không có nước thì cá chết, du kích không có dân chúng thì du kích chết" (17). Đó là mạch nguồn nuôi dưỡng phẩm chất trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân của QĐND Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Quân đội ta là QĐND, là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân là lợi ích lớn nhất của Quân đội ta. Ngoài lợi ích của nhân dân, Quân đội ta không có lợi ích nào khác. Đối với quân đội cách mạng thì không có căn cứ nào vững chắc hơn là căn cứ lòng dân. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, QĐND Việt Nam lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng, đùm bọc che chở và thương yêu của nhân dân. QĐND Việt Nam quy tụ, tập hợp trong đội ngũ của mình những người con ưu tú của dân tộc, thiết tha với độc lập, tự do, với CNXH, đi theo con đường cách mạng của Đảng để cứu nước, cứu nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ tinh thần vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Người căn dặn: “Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là “cứu tinh” của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mọi quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Phải làm thế nào để khi mình chưa đến, thì dân trông mong, khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. Muốn vậy, bộ đội phải thương yêu dân, giúp dân làm ăn sinh sống, tăng thu nhập, giảm bớt đói nghèo. Mỗi quân nhân phải là một cán bộ tuyên truyền…, phải sống trong lòng dân; coi dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc" (18). Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta luôn dựa vào nhân dân để chiến đấu và xây dựng. Đoàn kết quân-dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cần được giữ gìn và phát huy trong xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Bảy là, xây dựng tinh thần quốc tế vô sản trong sáng cho cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng “giúp bạn tức là mình tự giúp mình”; giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, giữa Quân đội ta với quân đội các nước anh em, chiến đấu quên mình để bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc của các nước anh em là nội dung quan trọng, cán bộ, chiến sĩ phải cố gắng làm cho tốt. Bởi lẽ, nó phản ánh bản chất GCCN, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội ta. Đồng thời, đoàn kết quốc tế thể hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng là một nội dung xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế phải chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; những nguyên tắc chỉ đạo mối quan hệ giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; tin ở bạn, đoàn kết, gắn bó với bạn, kiên trì giúp bạn. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nước bạn, có quan điểm đúng đắn trong đánh giá tình hình, thực hiện tốt mục tiêu cơ bản là giúp bạn xây dựng thực lực cách mạng vững chắc. Kiên quyết chống tư tưởng dân tộc nước lớn, thiếu bình đẳng và không tôn trọng bạn.

Trong các giai đoạn của cách mạng, dù gặp vô vàn khó khăn, thử thách, lúc chiến tranh cũng như thời hòa bình, Quân đội ta luôn kề vai sát cánh, cùng chung một chiến hào chiến đấu với quân đội và nhân dân bạn để chống kẻ thù chung. Quân đội ta luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế, được nhân dân nước bạn đánh giá cao. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của bạn, gắn bó cả cuộc đời với nhiệm vụ giúp bạn, coi đất nước bạn như quê hương mình, yêu mến nhân dân bạn như Nhân dân mình. Với kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc tế, QĐND Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống đoàn kết quốc tế tốt đẹp, trở thành hình mẫu của một quân đội kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, giữa nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế. Đây là một trong những cội nguồn sức mạnh của QĐND Việt Nam cần phát huy trong tình hình mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị có giá trị và ý nghĩa to lớn, là cơ sở lý luận, phương pháp luận để Đảng ta và Quân ủy Trung ương xác định hệ thống quan điểm xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị. Thực tiễn hơn 75 năm xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị đã khẳng định, Quân đội ta ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, cùng với toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, với bề dày lịch sử truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

------------------------------------------

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, 2011, trang 218.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Sđd, trang 397-398.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Sđd, trang 628.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Sđd, trang 367.

[5]  Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Sđd, trang 434-435.

[6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Sđd, trang 217.

[7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Sđd, trang 398.

[8] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Sđd, trang 435.

[9] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Sđd, trang 608.

[10] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Sđd, trang 29.

[11] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Sđd, trang 265.

[12] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Sđd, trang 309.

[13] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Sđd, trang 313.

[14] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Sđd, trang 574.

[15] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Sđd, trang 453.

[16] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Sđd, trang 297.

[17] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Sđd, trang 500.

[18] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Sđd, trang 76.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam