Cụ thể, cơ cấu tiền lương mới khi cải cách tiền lương 2024 tạm tính theo công thức sau: Lương thực nhận = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) + Thưởng (nếu có). Trong đó, lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương; còn các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

leftcenterrightdel

Các khoản phụ cấp dành cho người lao động chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. 

Lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương. Bảng lương mới theo vị trí việc làm, gồm các bảng cụ thể sau:

Bảng lương 1 là bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 2 là bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Bảng lương 3 là bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

Bảng lương 4 là bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

Bảng lương 5 là bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Các khoản phụ cấp sẽ chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, gồm các khoản: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc. Cùng với đó là phụ cấp lưu động; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập; phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Về tiền thưởng, đây là khoản bổ sung trong cơ cấu tiền lương mới trên cơ sở bảo đảm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Theo chính sách tiền lương mới, dự kiến, tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% so với hiện nay (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Theo HNMO

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.