Kết quả kiểm toán cho thấy còn có đơn vị chưa chấp hành đầy đủ quy định trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai; quản lý doanh thu, chi phí; đầu tư vào một số đơn vị không hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho từng năm tại các Chương trình mục tiêu quốc gia được kiểm toán đều thực hiện chưa đạt; một số chính sách còn bất cập, chậm sửa đổi và chưa sát thực tế… Sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 61 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 90 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhiều tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

leftcenterrightdel
Hoạt động nghiệp vụ của các kiểm toán viên. Ảnh: MINH NGỌC

Việc công khai kết quả kiểm toán được Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo quy định. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 sau khi báo cáo Quốc hội được Kiểm toán Nhà nước in thành sách và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước, Báo Kiểm toán; công khai danh sách tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán trên Cổng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước theo Nghị quyết 53/2022/QH15 ngày 15-6-2022 của Quốc hội; số hóa và cung cấp kịp thời các báo cáo kiểm toán đến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo hình thức điện tử theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15-11-2022 của Quốc hội. Ngoài ra, đối với các cuộc kiểm toán đăng ký chất lượng vàng hoặc đề nghị khen thưởng đột xuất đã được tổng hợp những nội dung, phát hiện trọng yếu và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước, Báo Kiểm toán.

Về phối hợp công tác, Kiểm toán Nhà nước luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đã gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước; đặc biệt, đã cùng Thanh tra Chính phủ rà soát, kiểm tra kế hoạch kiểm toán và kế hoạch thanh tra của 2 cơ quan trước khi ban hành kế hoạch kiểm toán năm nhằm tránh chồng chéo. Đồng thời, trong quá trình kiểm toán chủ động điều chỉnh giảm, không kiểm toán đối với những đầu mối, đơn vị đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp; giảm thiểu sự phiền hà cho các đơn vị được kiểm toán.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, sơ bộ đến ngày 31-8-2023, số thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 về xử lý tài chính là 48.227/71.605 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,4% (cùng kỳ năm trước 56,3%); các cơ quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 19/270 văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản không phù hợp; có 33/183 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.

ANH VIỆT