Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chỉ sau 3 tháng triển khai, các bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai được khối lượng công việc rất lớn. 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã rà soát, chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ; hầu hết địa phương cũng rà soát, xác định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý để thực hiện chuẩn hóa. Các thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương đã bãi bỏ nhiều báo cáo không cần thiết, đơn giản hóa nhiều nội dung báo cáo trùng lặp; giảm tần suất báo cáo; mẫu hóa đề cương, biểu số liệu, tạo tiền đề cho việc số hóa, thực hiện báo cáo điện tử. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, cơ quan, đến nay, 20 chế độ báo cáo và 33 chỉ tiêu kinh tế-xã hội thuộc phạm vi quản lý của các bộ đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, trong đó một số chỉ tiêu đã có dữ liệu thực và bước đầu được tổng hợp, phân tích đưa ra Bảng hiển thị của hệ thống và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ được chạy thử từ ngày 15-7 sắp tới. Vì thế, các bộ, cơ quan cần khẩn trương kết nối ngay những chỉ tiêu có thể kết nối được; bảo đảm “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ mang, không bị mất cắp” với các dữ liệu báo cáo.

CHIẾN THẮNG