Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng đã tổ chức thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP đối với 58 cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu theo quy định, phát hiện và xử lý một cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt là 8,5 triệu đồng. Thời gian tới, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản sẽ tăng cường việc giám sát VS, ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất, xử phạt theo quy định của pháp luật; vận động, hướng dẫn cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định về ATTP và triển khai thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP.

QUỐC BẢO