Trả lời: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND được thực hiện tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp nào do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó tổ chức, chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử (với bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì chậm nhất là ngày 18-4-2021). Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ ba gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận; đại diện Ủy ban Bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp được mời tham dự.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND.

Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở cấp tỉnh được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban Bầu cử cùng cấp. Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở cấp huyện, xã được gửi ngay đến Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, Ủy ban Bầu cử cùng cấp.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm, gửi câu hỏi.

QĐND