Cử tri của buôn K Mrơng PRông A (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bỏ phiếu. Ảnh: qdnd.vn.

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định cụ thể tại Điều 86 “Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử”, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hiện hành như sau:

Thứ nhất, Hội đồng Bầu cử Quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử.

Thứ hai, Ủy ban Bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

QĐND