Theo đó, Quảng Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội; người có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 88,68%. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số người trúng cử là 50, đủ số lượng ấn định của Thường trực HĐND tỉnh; người có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 93,85%. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã: Theo ấn định của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã thì số đại biểu HĐND cấp huyện thiếu 3 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã thiếu 132 đại biểu, trong đó có 12 đơn vị bầu cử ở cấp xã phải bầu thêm. 


Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,56%. 

TTXVN