>> Công bố danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

 

NGHỊ QUYẾT

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử

đại biểu Quốc hội khóa XIV

-------------------------

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trong cả nước của Hội đồng Bầu cử Quốc gia,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (có danh sách kèm theo). 

(Xem danh sách tại đây: danh sach nhung nguoi trung cu.pdf).

Điều 2. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

                     CHỦ TỊCH

                    Đã ký

 

 

          Nguyễn Thị Kim Ngân