Theo đó, hoạt động bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn khi tại 1.672 khu vực bỏ phiếu, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đạt 99,66%. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, dư luận trong nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

Cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội/13 ứng cử viên; bầu đủ 55 đại biểu HĐND tỉnh/92 ứng cử viên (người trúng cử có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 94,69%, thấp nhất đạt 74,08%); bầu đủ 466 đại biểu HĐND huyện/735 ứng cử viên. Theo ấn định của thường trực HĐND cấp xã thì còn thiếu 18 đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm ở 12 đơn vị bầu cử. 

TTXVN