Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 3-3-2016 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu Quốc hội. Tỉnh Thanh Hóa cũng được bầu 95 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi kiểm tra biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các ban bầu cử, Ủy ban Bầu cử xác nhận kết quả đã bầu đủ 95 đại biểu HĐND tỉnh với số phiếu tập trung, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, thành phần theo phân bổ. 

Trong danh sách công bố đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, nhiều đại biểu có tỷ lệ trúng cử cao là ông Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ 96,68; ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa 95,68; ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa 93,32... 

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có 2.574.627/2.585.108 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,59%), cao nhất từ trước tới nay. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Thanh Hóa đã bầu đủ 14 Đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND tỉnh được ấn định, với số phiếu tập trung, bảo đảm cơ cấu, thành phần, đúng quy định của pháp luật. 

Tuy vậy, đối với đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, nhiều địa phương đã bầu không đủ số lượng. Cụ thể các cử tri đã bầu được 993/999 đại biểu HĐND cấp huyện (thiếu 6 đại biểu) và 16.031/16.439 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 408 đại biểu). 

Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa nhanh chỉ đạo các địa phương tổ chức bầu thêm đại biểu ở một số đơn vị còn thiếu. Khẩn trương đánh giá toàn diện cuộc bầu cử và tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Trên cơ sở kết quả của cuộc bầu cử, tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tiến hành rà lại phương án nhân sự do Tỉnh ủy quản lý, nhằm sớm kiện toàn bộ máy HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tập trung triển khai thực hiện các công việc chung của địa phương và của tỉnh. 

TTXVN