Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo liên quan đến: Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học; đối tượng xóa mù chữ; chương trình giáo dục thực hiện xóa mù chữ; tiêu chuẩn công nhận cá nhân đạt chuẩn biết chữ... Dự thảo đề xuất đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi 6-14 tính đến trước ngày 1-7-2020 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi 15-62 chưa biết chữ.

leftcenterrightdel
Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi từ 15 đến 62 chưa biết chữ. Ảnh: Vietnam+ 

Cá nhân đạt chuẩn biết chữ có 2 mức độ gồm: Mức độ 1 với người hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1; mức độ 2 với người hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2.

LIÊN CHUNG