Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện sự quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc”-một trong những bài học quý giá mà cha ông ta đã đúc kết để tạo nên sức mạnh vô địch, lập bao chiến công hiển hách trong các cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, cũng như đạt những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: baoyenbai.com.vn

Kế thừa và phát huy bài học "lấy dân làm gốc", Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc về vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Thực tế trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đã tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, từ đó khẳng định vai trò gần dân, sâu sát dân để phát huy hiệu quả công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Một trong 5 bài học mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đúc kết là “Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tinh thần nêu gương, tăng cường chấn chỉnh, xử lý cán bộ vi phạm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trong thời gian vừa qua là cách làm nhất quán, đồng bộ, thể hiện tính kiên trì, quyết liệt, hiệu quả trong việc chữa trị những căn bệnh tham ô, tham nhũng, quan liêu, xa rời quần chúng, đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo đồng thuận cao trong xã hội, khôi phục niềm tin của nhân dân với Đảng.

Trước sự chống phá của các thế lực nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tư tưởng “lấy dân làm gốc” càng phải được thể hiện tính nhất quán trong hành động thực tiễn. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; phải lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phải sống chan hòa, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nhất là chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai... Trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân mới có thể đấu tranh hiệu quả với tình trạng suy thoái về đạo đức, tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền... nhằm củng cố Đảng, làm trong sạch bộ máy Nhà nước, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội.

Thấm nhuần bài học "lấy dân làm gốc", chúng ta càng ra sức thực hiện thật tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh...”. Có như vậy, dân mới tin yêu, ủng hộ Đảng, ủng hộ chính quyền, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và tiến bộ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.   

PHAN TIẾN DŨNG