Thứ nhất, phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của một đảng cầm quyền. Do vậy, đây là một nội dung quan trọng, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, bên cạnh những thành công, công tác xây dựng Đảng còn có hạn chế; còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả lãnh đạo, quản lý, cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ... Hiện tượng này tuy đã được khắc phục, nhưng chưa triệt để, “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”2. Để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác dân vận phải đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng; thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” với các nội dung trọng tâm như: Tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là mở rộng quyền dân chủ trực tiếp của người dân; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy thực sự vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, nhằm góp phần xây dựng và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, góp phần huy động sức mạnh của nhân dân, tạo nên nội lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tăng cường tiềm lực kinh tế cho nền quốc phòng toàn dân

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cùng với sự thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế, cần đẩy mạnh, phát huy nội lực nhằm khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế cho công cuộc xây dựng đất nước. Do vậy, công tác dân vận phải phát huy cho được vai trò to lớn và trung tâm của nhân dân trong việc huy động nội lực, sáng tạo, tham gia phát triển mạnh, bền vững kinh tế-xã hội, làm ra thật nhiều của cải cho xã hội, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bên cạnh đó công tác dân vận phải tham gia xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội... nhằm tạo ra xã hội hài hòa, ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước, tăng cường tiềm lực cho quốc phòng.

Thứ ba, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân

Đất nước ta đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thế, lực và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống... còn gặp nhiều khó khăn. Thu nhập của một số cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động còn thấp. Sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư tăng lên. Tình hình an ninh chính trị trên các địa bàn trọng điểm vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá cách mạng nước ta hết sức quyết liệt… Do vậy, công tác dân vận cần được tăng cường, nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phát huy cao độ quyền làm chủ của người dân, tạo nên sức mạnh nội lực cho công cuộc phát triển đất nước, tạo nền tảng vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân.

Thứ tư, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lực lượng bảo vệ Tổ quốc là toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Do vậy, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân là yêu cầu tiên quyết. Với nhiệm vụ này, công tác dân vận có vai trò: (1) Động viên nhân dân tham gia ủng hộ, xây dựng tiềm lực về cơ sở vật chất quốc phòng, động viên con em lên đường nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc...; (2) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác hậu phương quân đội...; (3) Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; (4) Tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp và lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng; (5) Tham gia tuyên truyền, thực hiện tốt xây dựng khu vực phòng thủ tại các địa phương...

Thứ năm, triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Đây là quan điểm, nhiệm vụ mang tính truyền thống của dân tộc ta. Phát huy truyền thống này, Đảng ta đã phát triển từ nhận thức về bạn, thù trước đây đến xác định đối tác, đối tượng hiện nay và nhấn mạnh cần có cách nhìn biện chứng trong sự tồn tại đan xen và chuyển hóa lẫn nhau giữa đối tác và đối tượng, từ đó đã mở ra cơ hội, điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ ngày càng tốt hơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa; thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, lệ thuộc.

Từ nhận thức chung và sự phân tích trên đây, với những nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước đã xác định và trước những dự báo về khó khăn, thách thức đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị, của quân đội cần quan tâm một số nội dung sau:

Đó là phải tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, linh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; về phòng, chống “diễn biến hòa bình”; về ý thức cảnh giác và tích cực đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù, nhất là trong lĩnh vực không gian mạng... tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng và ủng hộ đối sách, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ xung đột, chiến tranh biên giới, biển, đảo, chiến tranh trên không gian mạng; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, mất an ninh trật tự... Đồng thời phải vận động nhân dân nhận thức đúng và tích cực phát huy nội lực tham gia phát triển mạnh kinh tế-xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để từ đó tạo ra nền tảng vật chất, tinh thần, tiềm lực quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy cao độ dân chủ, nội lực và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình... Công tác dân vận tham gia xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân”. Tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tại các địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp và lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Tổ chức thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm có hiệu quả, ý nghĩa sâu sắc và có sức lan tỏa sâu rộng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong lực lượng vũ trang; xây dựng mối quan hệ quân-dân bền chặt. Bên cạnh đó phải tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, chống biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, từ đó củng cố vững chắc lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”3. Trước yêu cầu của công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kinh nghiệm công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận ở từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời, đổi mới toàn diện công tác dân vận, theo phương châm: Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để khơi dậy, kích hoạt niềm tin từ mỗi công dân, tạo nên sự gắn bó giữa dân với Đảng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BÙI TUẤN QUANG, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.210.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.23.

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.