Đảng có vững, cách mạng mới thành công

Dân tộc ta muốn sánh vai với các cường quốc năm châu, nhân dân ta muốn có cuộc sống thật sự ấm no, hạnh phúc thì phải có Đảng lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và tổ chức của cách mạng nước ta. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp cách mạng trước hết phải có đảng cách mạng, đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy. Đây không chỉ là lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam mà còn là của thế giới. Điều đó đúng cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi vì, trong thời hiện đại, không nước nào không có đảng hoặc các tổ chức chính trị tương tự như đảng lãnh đạo.

Đứng ở mọi góc độ để phân tích, dù là cái nhìn của những người khắt khe, nghiêm khắc nhất hay cái nhìn của những người thiển cận, những người cố tình xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam đều phải thừa nhận rằng, ở Việt Nam, ngoài Đảng ta thì không có tổ chức chính trị nào đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới toàn tâm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc.

Thế kỷ 21, dân tộc ta đang đứng trước thời cơ và vận hội to lớn để hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Trong khi đó, các thế lực thù địch ra sức chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Luận điệu của chúng rất thâm hiểm, được che đậy tinh vi nhưng bản chất là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự chống phá của chúng càng khiến Đảng và nhân dân ta cảnh giác. Do đó, chúng ta càng phải bình tĩnh, sáng suốt bảo vệ Đảng, để kiên trì thực hiện mục tiêu đã xác định.

Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội-xã hội thật sự vì con người, giải phóng con người toàn diện và triệt để. Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bởi vì chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Phấn đấu đi tới một xã hội công bằng, bình đẳng, không còn chế độ người bóc lột người là mơ ước ngàn đời không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn là khao khát của nhân dân lao động toàn thế giới, không chỉ hiện tại mới đặt ra mà ngay từ thời cổ đại đã được các nhà tư tưởng tiến bộ đặt nền móng.

Phòng, chống những nguy cơ nội tại để xứng đáng là Đảng cầm quyền

Bảo vệ Đảng chính là xây dựng Đảng vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, để Đảng vững mạnh, dẫn dắt dân tộc ta mãi trường tồn, nhân dân ta thật sự ấm no, hạnh phúc, cần phải chủ động, kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước hết, Đảng phải luôn tự chỉnh đốn, tự đổi mới, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nhân dân ta tự hào có Đảng, vì Đảng là chỗ dựa vững chắc dẫn dắt dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Công lao của Đảng là điều mà tất cả những ai có lương tri đều không thể phủ nhận. Do đó, những yếu kém trong Đảng không chỉ làm giảm sút lòng tin của nhân dân mà còn là nỗi niềm trăn trở của tất cả những ai quan tâm đến sự phát triển, trường tồn của dân tộc. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng cũng có lúc mắc phải sai lầm, khuyết điểm. Mỗi lần Đảng công khai chỉ rõ sai lầm, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa, khắc phục thì uy tín của Đảng càng tăng, nhân dân càng tin yêu Đảng.

Khi Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong một bộ phận người dân còn băn khoăn liệu Đảng có chỉnh đốn thật không, có làm cương quyết không, có “đánh trống bỏ dùi” không. Song kết quả xây dựng Đảng đã phát huy tác dụng tích cực, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Việc Đảng tự chỉnh đốn là quá trình khó khăn, phức tạp. Đảng luôn ý thức được rằng đó là sự sống còn của Đảng nên phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì và bền bỉ.

Trong tình hình hiện nay, Đảng phải chăm lo xây dựng và đào luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài vì sự nghiệp cách mạng.

Lịch sử cách mạng đã chứng minh, trong hoàn cảnh khó khăn, đảng viên nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, gương mẫu, tiên phong “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, trước sự giam cầm, mua chuộc, tra tấn dã man của thực dân, đế quốc cũng không khuất phục, mà ngược lại càng tôi luyện bản lĩnh, ý chí của người cộng sản thì sự nghiệp cách mạng dù khó khăn đến đâu cũng thành công. Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu đã cảnh tỉnh chúng ta rằng, khi đội ngũ cán bộ, đảng viên quan liêu, xa dân, đạo đức, lối sống suy thoái thì Đảng sẽ bị vô hiệu hóa. Thực tiễn cách mạng thế giới đã khẳng định, một chính đảng chỉ làm tròn vai trò dẫn dắt quần chúng khi mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương. Ngược lại, có những chính đảng đã mất vai trò lãnh đạo khi cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, không nêu cao tinh thần gương mẫu, xa rời quần chúng, quan liêu.

Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền trong điều kiện kinh tế thị trường đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến toan tính lợi ích, tiền bạc của không ít cán bộ, đảng viên, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao suy thoái thì việc rèn luyện đạo đức cách mạng càng quan trọng, càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có đức chưa đủ, mà mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, góp một phần công sức, trí tuệ vào việc hoạch định đường lối và thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng.

Việc cần làm thường xuyên là chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử. Nguyễn Trãi, một nhà tư tưởng tiến bộ từ thế kỷ 15, đã cảnh tỉnh: Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Lật thuyền mới biết sức dân mạnh như sức nước. Được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì khó khăn đến đâu cũng làm được, ngược lại, mất lòng tin của nhân dân là mất tất cả. Sự nghiệp cách mạng của Đảng là vì nhân dân, do đó, Đảng phải vận động, đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất.

Nhân dân Việt Nam từ ngàn đời luôn thiết tha với độc lập, tự do của Tổ quốc, luôn muốn có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Đảng luôn vì dân, mọi chủ trương, chính sách đều phục vụ nhân dân thì nhân dân tin Đảng, ủng hộ Đảng, không thế lực nào có thể chia cắt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Do đó, Đảng phải giải thích, tuyên truyền để nhân dân thực sự hiểu đúng đường lối của Đảng. Khi ý Đảng hợp lòng dân sẽ tạo ra sức mạnh vô địch.

Lịch sử nước ta phải ghi nhận rằng, chưa từng có lực lượng chính trị nào có sự hy sinh, đóng góp to lớn cho dân tộc như Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điều tự hào của Đảng, hạnh phúc của nhân dân và thời cơ, vận hội lớn của dân tộc. Đảng mạnh sẽ dẫn dắt dân tộc ta đến thắng lợi huy hoàng và trọn vẹn. Do đó, có thể khẳng định, bảo vệ Đảng để Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ trường tồn, đất nước phát triển, nhân dân ta có điều kiện hưởng thụ cuộc sống tự do, hạnh phúc.

Trung tá, TS VŨ VĂN BÁCH, Phó chủ nhiệm Khoa Triết học Mác-Lênin, Trường Sĩ quan Chính trị

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xem các tin, bài liên quan.