leftcenterrightdel
Tăng cường truyền thông về quốc phòng và an ninh. Ảnh minh họa

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN được các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện hiệu quả, có chiều sâu, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, triển khai chương trình tuyên truyền, giáo dục QPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác này. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí, truyền thông. Nhờ đó, các cơ quan báo chí, truyền thông từ Trung ương tới các địa phương đã tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách về QPAN; chú trọng đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về QPAN mà thực tế cuộc sống đang đặt ra, tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, giới thiệu các nhân tố mới, kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về QPAN. Ở các địa phương, Hội đồng Giáo dục QPAN phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo các cấp ủy đảng, ngành thông tin và truyền thông, các cơ quan báo chí… để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục QPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều cơ quan báo, đài đã duy trì đều đặn các trang chuyên đề, chương trình chuyên đề hằng tuần, tháng, quý… để tuyên truyền và phản ánh kịp thời sinh động nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quân sự địa phương, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức đấu tranh, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục QPAN ở các cơ quan thông tấn, báo chí và trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn còn những hạn chế, chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương. Còn có nhà báo, cán bộ quản lý báo chí chưa nhận thức đầy đủ về vai trò truyền thông công tác QPAN; thông tin lệch lạc, tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng... Vì vậy, để làm tốt công tác giáo dục, truyền thông về QPAN, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cần tăng cường bồi dưỡng kiến thức QPAN cho nhà báo, cán bộ, nhân viên cơ quan báo chí, truyền thông. Cần triển khai các biện pháp đồng bộ, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay, sáng tạo của cơ quan báo chí, truyền thông về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN; đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN, góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ nhà báo, cán bộ, nhân viên cơ quan báo chí, truyền thông. Cần tăng cường quản lý đội ngũ nhà báo, tuyên truyền viên và hỗ trợ vật chất, phương tiện, tạo điều kiện cho nhà báo tác nghiệp, tuyên truyền về QPAN; tiến hành sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu... Làm được như trên là góp phần thiết thực vào việc tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần, QPAN, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong từng khu vực phòng thủ địa phương; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CHU ANH