Điều rất phấn khởi là không chỉ ở Thái Bình, khối doanh nghiệp nhiều địa phương đã và đang tích cực triển khai mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các loại hình chi bộ trong doanh nghiệp cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

leftcenterrightdel
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. 

Thực tiễn những năm qua, cùng với việc thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng các tổ chức đảng trong doanh nghiệp thành hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Triển khai xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu” minh chứng cho việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, khẳng định trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác xây dựng Đảng. Các “Chi bộ kiểu mẫu” bước đầu phát huy hiệu quả, tạo luồng sinh khí mới, giúp sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, chất lượng; doanh nghiệp gương mẫu hơn trong các hoạt động, tuân thủ chuẩn mực đạo đức kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội.

Bên cạnh việc nâng cao vai trò của tổ chức đảng thì xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu” cũng là giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại ở các chi bộ nói riêng, tổ chức đảng nói chung ở doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân chưa nhận thức đúng mức vị trí, vai trò của tổ chức đảng. Nền nếp sinh hoạt chi bộ tại một số doanh nghiệp chưa được duy trì thường xuyên; nội dung, phương thức sinh hoạt không phong phú, chất lượng thấp. Vai trò lãnh đạo của chi bộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động chưa được thể hiện rõ nét. Năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp còn hạn chế, dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện các hoạt động của chi bộ. Không ít người lao động trong doanh nghiệp hầu như chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập mà chưa thực sự phấn đấu trở thành đảng viên. Biến động thường xuyên về nguồn lao động của các doanh nghiệp cũng là trở ngại lớn cho công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng.

Để cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở doanh nghiệp, trong đó mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” là một trong những giải pháp thiết thực. Để triển khai thành công mô hình này thì yếu tố quan trọng là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, chú trọng đổi mới và cải thiện chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào các chủ trương, chính sách của Đảng; chú trọng biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết để nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp...

Mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” được thực hiện thành công và nhân rộng sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Thành công ấy đòi hỏi sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, nhất là việc phát huy trách nhiệm và sức mạnh nội tại của cộng đồng doanh nghiệp.

ĐÀO HỒNG