Yêu cầu đặt ra là các cấp ủy đảng cần tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, kịp thời kết quả hội nghị, nội dung nghị quyết, đồng thời xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sát thực tiễn.

Thấy rõ tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập nghị quyết, thời gian qua, Đảng bộ Quân đội và nhiều đảng bộ trong toàn quốc đã có những hình thức, phương pháp quán triệt, học tập nghị quyết phù hợp, được cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Theo đó, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp quán triệt nghị quyết là những người có trình độ, kiến thức chuyên sâu; có kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt tốt, liên hệ thực tiễn sát với điều kiện đất nước, ngành, địa phương, đơn vị, giúp người nghe hiểu sâu sắc nội hàm của nghị quyết, tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, của cấp ủy các cấp.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 có ý nghĩa quan trọng. Nội dung, chương trình của hội nghị cho thấy, Trung ương đã có bước chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện và nhiều vấn đề quan trọng cho Đại hội XIII của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đang đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước, trực tiếp là phá hoại Đại hội Đảng với nhiều chiêu trò tinh vi, xảo quyệt, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, của quân đội, của các đồng chí cán bộ cấp cao... Do vậy, việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng nói chung, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) nói riêng là nhiệm vụ mang tính cấp thiết hàng đầu của các cấp ủy đảng. Cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân được quán triệt, học tập nghị quyết, nhận thức sâu sắc các nội dung nghị quyết sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra.

Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết là một trong những nội dung cần thiết trong đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo của Đảng. Từ kinh nghiệm quán triệt, học tập nghị quyết của các đảng bộ, các cấp ủy đảng cần xác định rõ: Quán triệt, học tập nghị quyết là một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Theo đó, các đảng bộ cần đa dạng hóa các hình thức quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết. Học tập nghị quyết gắn với thảo luận, bàn bạc xây dựng chương trình hành động, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết ở cấp mình bảo đảm tính thiết thực, khả thi, hiệu quả. Cần khuyến khích người đứng đầu cấp ủy truyền đạt nghị quyết; khắc phục tình trạng nặng về độc thoại, thông tin một chiều khi giới thiệu các nghị quyết.

Chủ động quán triệt, học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) không những góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống, kinh nghiệm trong lãnh đạo đất nước của Đảng mà còn giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ trương của Đảng, của cấp ủy. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với các phần tử cơ hội, phản động, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 đi vào cuộc sống, chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

QUANG THẮNG