Những bài học, kinh nghiệm lớn là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giặc bằng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận chiến tranh nhân dân (CTND); xây dựng LLVT anh dũng, thiện chiến; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Trong những bài học kinh nghiệm ấy, bài học về QPTD, CTND đã hình thành và được vận dụng, phát triển từ hàng nghìn năm nay, đến bây giờ và mai sau, bài học này chắc chắn vẫn còn nguyên giá trị. Bởi vì QPTD và CTND là nền tảng để dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Ngày nay, việc xây dựng nền QPTD luôn được Đảng ta xác định là chủ trương chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng, phần nhiệm vụ tổng quát nêu rõ: “Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền QPTD, nền an ninh nhân dân (ANND) vững chắc; xây dựng LLVT nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…”. Thực tế, hàng chục năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã tích cực tập trung cho nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc. Tiềm lực về chính trị, tinh thần, về kinh tế, khoa học, công nghệ, về quân sự, an ninh ở từng tỉnh, thành phố được củng cố, tăng cường. Thông qua tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền QPTD đã được nâng cao. Các địa phương đều hoàn chỉnh việc quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, quy hoạch căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, dần hình thành thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc trên từng khu vực, vùng, miền và cả nước. Nhiều địa phương xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) theo tính chất lưỡng dụng, vừa sử dụng phát triển kinh tế-xã hội, vừa có thể chuyển đổi công năng khi có tình huống xảy ra.

Hơn 30 năm đổi mới đất nước cũng là hơn 30 năm chúng ta đổi mới về tư duy quân sự, quốc phòng. Thế nước ngày càng vững vàng; chính trị ổn định; kinh tế giữ được đà tăng trưởng; nền QPTD, thế trận ANND được củng cố, tăng cường; LLVT được xây dựng ngày càng chính quy, hiện đại. Từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 22-12 hằng năm là Ngày hội QPTD đến nay đã tròn 30 năm (22-12-1989 / 22-12-2019). Trong suốt quãng thời gian ấy, Ngày hội QPTD luôn là biểu trưng cho quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, đồng thời là nơi hội tụ sức mạnh tinh thần, vật chất của cả dân tộc hướng vào nhiệm vụ gìn giữ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngày hội cũng là nơi thể hiện ý chí tự lực, tự cường của một dân tộc anh hùng trong nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Vì thế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và BVTQ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Cần phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục để toàn dân luôn thấu suốt: BVTQ là nhiệm vụ của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trong đó, LLVT làm nòng cốt. Vì vậy, tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân phải có trách nhiệm trong xây dựng nền QPTD, xây dựng LLVT nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo tiềm lực kinh tế cho KVPT; huy động tiềm lực khoa học công nghệ để phát triển công nghiệp quốc phòng; tham gia tích cực vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; xây dựng và huấn luyện tốt lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm cho làng xã luôn bình yên, KVPT cấp huyện, cấp tỉnh luôn vững chắc.

Quân đội ta là đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Trong suốt 75 năm qua (22-12-1944 / 22-12-2019), Quân đội ta được rèn luyện trong khói lửa chiến tranh, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, chính quy, hiện đại, luôn thể hiện rõ phẩm chất kiên trung, anh dũng, thiện chiến, cùng toàn Đảng, toàn dân chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, trước những thời cơ và thách thức mới; trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, cơ hội, càng cần phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Chỉ có vững bước dưới lá cờ của Đảng thì Quân đội ta mới có chân lý, mục tiêu chiến đấu, có sự đùm bọc, chở che của nhân dân, có sức mạnh hậu thuẫn của toàn dân tộc và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Ngày 22-12 hằng năm là Ngày hội QPTD, Ngày thành lập Quân đội nhân dân-một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Là người dân của một nước độc lập, chúng ta càng phải có trách nhiệm làm cho dấu mốc đó luôn sáng chói, thể hiện rõ tinh thần kiên cường, bất khuất, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam anh hùng.   

QĐND