Đoàn TNCS ở Việt Nam ra đời là sự vận động khách quan phù hợp với quy luật phát triển của cách mạng, thể hiện quan điểm sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên. Dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; được Bác Hồ kính yêu dìu dắt, rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng; kiên định bản lĩnh chính trị, giữ vững vai trò là đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo... cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử vàng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xứng đáng là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, những năm gần đây, các cấp bộ đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thiếu niên. Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các phong trào của tổ chức Đoàn có sự đổi mới trong phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên. Nhiều chương trình đồng hành với thanh niên được quan tâm, đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên. Với những cống hiến to lớn đối với đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Bên cạnh những dấu ấn, kết quả nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh niên, vẫn còn một số cấp bộ đoàn chưa quan tâm tới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN; vẫn còn một bộ phận thanh niên dao động, giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sống thực dụng, lười học tập, lao động; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên có xu hướng gia tăng. Một số chương trình, nội dung hoạt động của Đoàn có biểu hiện dàn trải, hình thức, thiếu hấp dẫn, thiếu tính bền vững. Những tồn tại nêu trên có trách nhiệm của một số cấp ủy đảng chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác thanh niên; một bộ phận cán bộ đoàn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, tư duy và tác phong chậm đổi mới, chưa thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh của thanh niên.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, rất cần vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của ĐVTN. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động. Tạo điều kiện thuận lợi, thường xuyên quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, khích lệ tổ chức đoàn và ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, phát huy tốt nhất năng lực trình độ và sức sáng tạo của tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho ĐVTN, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên tự tin khởi nghiệp, khẳng định bản thân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ đoàn cần chủ động nêu gương, phát huy mạnh mẽ năng lực, sức sáng tạo trong tham mưu, lên kế hoạch triển khai các phong trào, hoạt động gắn với từng đối tượng ĐVTN.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ quân đội luôn xung kích, đi đầu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiên phong trong các phong trào của thanh niên cả nước. Cán bộ, ĐVTN quân đội luôn vượt hiểm nguy, khó khăn gian khổ, chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang; giúp nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tô thắm phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

ĐVTN Việt Nam là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của nước nhà, giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam cần nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo cùng toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

QĐND